Migotanie przedsionków u pacjentów dializowanych – korzyści i wady terapii

Nefroprotekcja w szpiczaku mnogim
13 March 2024
Zespół sercowo-nerkowy – omówienie aktualnego stanu wiedzy z punktu widzenia nefrologa
13 March 2024

Renata Naruszewicz, Jacek Rzeszotarski, Jacek Manitius, Paweł Grzelakowski

Migotanie przedsionków u pacjentów dializowanych – korzyści i wady terapii

Renata Naruszewicz, Jacek Rzeszotarski, Jacek Manitius, Paweł Grzelakowski

Przewlekła choroba nerek jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia migotania przedsionków i to w stopniu kilkunastokrotnie wyższym niż w populacji ogólnej. O ile migotanie przedsionków (AF) w populacji ogólnej stanowi podstawę do włączenia leczenia przeciwkrzepliwego, to w populacji chorych przewlekle dializowanych stanowi duże wyzwanie ze względu potencjalne ryzyko powikłań krwotocznych. Badania kliniczne nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat porównawczych korzyści i szkód związanych ze stosowaniem leków przeciwkrzepliwych u pacjentów dializowanych z AF. w artykule podjęto próbę przygotowania skali oceniającej ryzyko włączenia leków przeciwkrzepliwych u chorych dializowanych z migotaniem przedsionków. Dotychczas u chorych dializowanych z AF najczęściej stosowano leki z grupy antagonistów witaminy K. wraz z pojawieniem się doustnych leków przeciwzakrzepowych nowej generacji najbezpieczniejsze wydaje się stosowanie apiksabanu. Z kolei zamknięcie uszka lewego przedsionka może być alternatywą dla przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów dializowanych z migotaniem przedsionków.

(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 90-94)

Atrial fibrillation in dialysis patients – benefits and drawbacks of therapy

Chronic kidney disease is a predisposing factor for atrial fibrillation, and its incidence is many times higher than in the general population. Although anticoagulant treatment is the cornerstone of atrial fibrillation (AF) therapy in the general population, it represents a significant challenge in chronic dialysis patients due to the potential risk of bleeding complications. Clinical studies cannot draw clear conclusions regarding the relative benefits and harms of anticoagulants in dialysis patients with atrial fibrillation. This article attempts to create a scale to assess the risk of anticoagulation in dialysis patients with atrial fibrillation. To date, vitamin K antagonists are most commonly used in patients with chronic kidney disease who have atrial fibrillation and require hemodialysis, and among the newer generation oral anticoagulants, apixaban appears to be the safest. On the other hand, left atrial appendage (LAA) occlusion may be an alternative to long-term anticoagulation in dialysis patients with atrial fibrillation.

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 90-94)