Zespół sercowo-nerkowy – omówienie aktualnego stanu wiedzy z punktu widzenia nefrologa

Migotanie przedsionków u pacjentów dializowanych – korzyści i wady terapii
13 March 2024
Zespół Pickeringa
13 March 2024

Anna Masajtis-Zagajewska

Zespół sercowo-nerkowy – omówienie aktualnego stanu wiedzy z punktu widzenia nefrologa

Anna Masajtis-Zagajewska

Zespół sercowo-nerkowy (ZSN) to schorzenie charakteryzujące się zawiłą dwukierunkową zależnością między sercem a nerkami, prowadząc do ostrej lub przewlekłej dysfunkcji obu narządów. Zespół sercowo-nerkowy podzielono na pięć podkategorii na podstawie etiologii, patofizjologii, czasu trwania zaburzeń czynności serca i nerek. Klasyfikacja ta odzwierciedla szerokie spektrum wzajemnie powiązanych dysfunkcji i podkreśla dwukierunkowy charakter interakcji serce-nerki. Wzajemne oddziaływanie połączeń sercowo-nerkowych oraz czynników hemodynamicznych i niehemodynamicznych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego zespołu. w tym przeglądzie zbadano epidemiologię, podano definicję, klasyfikację, patofizjologię i leczenie zespołu sercowo-nerkowego. Skupiono się również na znaczeniu klinicznym biomarkerów w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu ZSN.


(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 95-113)

 

Cardiorenal syndrome – current state of knowledge from the point of view of a nephrologist

Cardiorenal syndrome (CRS) is a disease characterized by a bidirectional relationship between the heart and kidneys, leading to acute or chronic dysfunction of both organs. Cardiorenal syndrome has five subcategories based on etiology, pathophysiology, and cardiac and renal dysfunction duration. This classification reflects a broad spectrum of interrelated dysfunctions and emphasizes the bidirectional nature of heart-kidney interactions. The interplay of cardiorenal connections and hemodynamic and non-hemodynamic factors is crucial to understanding this syndrome. This review examines the epidemiology, definition, classification, pathophysiology, and treatment of cardiorenal syndrome. The focus was also on the clinical significance of biomarkers in the diagnosis, prognosis, and treatment of CRS.

(POL NEPHRoL DIAL 2023; 27: 95-113)