Dynamika zmian w obrazie psychopatologicznym u pacjentów hemodializowanych

Przełom hiperkalcemiczny u pacjenta z wywiadem raka gruczołowego żołądka – opis przypadku
18 January 2024
Powikłania okulistyczne u pacjentów przewlekle leczonych powtarzanymi hemodializami
18 January 2024

Adam Pawlak, Zuzanna Szczypińska, Karina Marciniec.

Dynamika zmian w obrazie psychopatologicznym u pacjentów hemodializowanych

Adam Pawlak, Zuzanna Szczypińska, Karina Marciniec.

 

Przewlekła choroba nerek (PchN) stanowi poważny problem zdrowotny oraz psychiczny dla człowieka. Wiadomość o postawionej diagnozie wprowadza dezorganizację w dotychczasowym codziennym funkcjonowaniu, dlatego konieczne jest wdrożenie leczenia nie tylko objawów somatycznych, a również równoległe zastosowanie wsparcia psychologicznego. W pracy omówione zostały wewnętrzne i zewnętrze uwarunkowania wpływające na dobrostan pacjenta podczas procesu diagnostycznego oraz zmagania się z chorobą. Wyszczególnione zostały czynniki, takie jak zasoby wewnętrzne oraz cechy temperamentalne pacjentów, rola przewlekłego zmęczenia oraz wsparcia społecznego. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na zdolność do adaptacji pacjenta w nowej sytuacji, jak również mają wpływ na proces rekonwalescencji. Poruszony został także temat katastrofizacji, która może wystąpić u pacjentów hemodializowanych na skutek odczuwanego lęku, dużego niepokoju lub depresji.

(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 24-29)

Dynamics of changes in psychopathological picture in haemodialysis patients

Chronic kidney disease (cKd) is a serious health and mental problem for humans. The news of the diagnosis causes disorganization in everyday functioning. Therefore, it is necessary to implement treatment not only for somatic symptoms, but also the parallel application of psychological support. The work discusses internal and external conditions affecting the patient’s well-being during diagnosis and coping with the disease. Factors such as internal resources and temperamental characteristics of patients, the role of chronic fatigue and social support were specified. All of the above influence the patient’s ability to adapt to a new situation and also influence the recovery process. The topic of catastrophization was also discussed.

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 24-29)