Zmienność saturacji w trakcie zabiegu hemodializy u pacjentów przewlekle dializowanych

Wątpliwości diagnostyczne i lecznicze u pacjentki z podejrzeniem zespołu hemolityczno-mocznicowego
4 October 2023
Zaciek płynu dializacyjnego do jamy opłucnowej w przebiegu przepukliny Bochdaleka
18 January 2024

Natalia Cegielska, Aleksandra Kubas, Joanna Forycka, Karolina Harendarz, Dawid Komada, Joanna Korzycka, Michał Nowicki

Zmienność saturacji w trakcie zabiegu hemodializy u pacjentów przewlekle dializowanych

Natalia Cegielska, Aleksandra Kubas, Joanna Forycka, Karolina Harendarz, Dawid Komada, Joanna Korzycka, Michał Nowicki

 

Wstęp: Podczas zabiegu hemodializy (HD) w organizmie zachodzą gwałtowne zmiany hemodynamiczne, termiczne i wysycenia hemoglobiny tlenem. Ich nasilenie może być podobne jak w skrajnych warunkach środowiskowych. Spadek objętości krwi krążącej może prowadzić do hipotensji śróddializacyjnej. Ponadto może wystąpić spadek saturacji krwi tętniczej tlenem. Celem badania była ocena zmienności saturacji krwi tętniczej tlenem (nazywanej dalej saturacją) podczas HD oraz identyfikacja wpływających na nią czynników u pacjentów przewlekle dializowanych. Metody: grupę badaną stanowiło 54 dorosłych przewlekle hemodializowanych pacjentów – 27 kobiet i 27 mężczyzn. Podczas jednej HD wykonano u każdego pacjenta ciągły pomiar saturacji oraz pomiary ciśnienia tętniczego i tętna co 30 minut. Jako miarę zmienno- ści skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstości pracy serca oraz saturacji przyjęto współczynniki wariancji wyżej wymienionych parametrów. Wyniki: U 45,3% badanych pacjentów zarejestrowano hipoksemię śróddializacyjną, ale u żadnego z pacjentów nie wystąpiła przedłużająca się hipoksemia śróddializacyjna definiowana jako utrzymywanie się saturacji poniżej 90% przez minimum ⅓ zabiegu dializy. Średni czas trwania hipoksemii śróddializacyjnej stanowił 1,10% długości dializy. Zmienność saturacji nie różniła się istotnie pomiędzy grupą badanych kobiet i mężczyzn. Nie zaobserwowano istotnej statystycznie zależności pomiędzy zmiennością saturacji i wiekiem pacjenta, czasem trwania zabiegu ani czasem trwania dializoterapii. Nie wykazano także zależności pomiędzy zmienno- ścią saturacji a zmiennością częstości pracy serca i ciśnienia tętniczego. Podsumowanie: Zmienność saturacji podobnie jak występowanie hipoksemii śróddializacyjnej nie są związane z wiekiem, czasem trwania zabiegu i okresem, w którym pacjent był regularnie dializowany.

(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 1-4)

 

Variability of oxygen saturation during hemodialysis treatment in chronic dialysis patients

 Introduction: During hemodialysis (HD) rapid hemodynamic and thermal phenomena and oxygen saturation changes occur. They might be so exacerbated such in extreme environmental conditions. Decrease in circulating blood volume can lead to intradialytic hypotension. Moreover, decline in oxygen saturation may also appear. The aim of this study was to evaluate variability of oxygen saturation during HD treatment and to identify factors influencing it in maintenance HD patients.

Methods: Study group consisted of 54 chronic dialysis adult patients, 27 males and 27 females. During one HD procedure continuous saturation measurement as well as every 30 minutes blood pressure and heart rate measurements were conducted in all patients. Coefficient of variation was accepted as a measure of volatility of systolic and diastolic blood pressure, heart rate and oxygen saturation.

Results: Intradialytic hypoxemia occurred in 45.3% of patients, but none of them developed prolonged intradialytic hypoxemia, defined as oxygen saturation below 90% for at least one-third of the treatment time. Mean time of intradialytic hypoxemia was 1.10% of HD duration. Variability of oxygen saturation did not differ significantly between female and male patients. Statistically significant relations between variability of oxygen saturation and patient’s age, duration of single hemodialysis treatment and time of hemodialysis treatment were not observed. Relationship between variability of saturation and variability of heart rate and blood pressure was also not found.

Conclusion: Variability of oxygen saturation and intradialytic hypoxemia are not related to the patient’s age, dialysis vintage and duration of single HD procedure.

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 1-4)