Physiology of thyroid hormones and causes thyroid disorders in chronic renal failure

Vascular access- what’s next?
5 May 2021
Renal replacement therapy and costs
5 May 2021

Iwanna Dubczak Longin Niemczyk

Physiology of thyroid hormones and causes thyroid disorders in chronic renal failure

Iwanna Dubczak
Longin Niemczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk

Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska

Fizjologia hormonów tarczycy i przyczyny zaburzeń tarczycowych w przewlekłej niewydolności nerek

W artykule autorzy przedstawili aktualny przegląd literatury na temat zaburzeń metabolizmu hormonów tarczycy u chorych z przewlekłymi chorobami w szczególności u chorych z niewydolnością nerek. Wyniki wielu badań wskazują, że mocznica wpływa na funkcjonowanie tarczycy w wieloraki sposób, z czego najważniejsze to głębokie upośledzenie obwodowej przemiany T4 do
T3. Istotną rolę dla szybkości i efektywności procesów metabolicznych hormonów tarczycy odgrywa ich transport przezbłonowy. Procesy energo- i sodozależne są najbardziej prawdopodobnym sposobem przechodzenia hormonów tarczycy przez błonę komórkową. Zaburzenia funkcji tarczycy w przebiegu przewlekłych chorób, w tym niewydolności nerek, objawiają się w pierwszej kolejności zmniejszonym stężeniem trijodotyroininy (zespół niskiego T3). Przyczynami tych zjawisk są; kumulacja toksyn mocznicowych, kwasica metaboliczna oraz powikłania niewydolności nerek, takie jak niedożywienie, przewlekły stan zapalny, niedokrwistość, nadmierna kumulacja jodu. Hormony tarczycy, a zwłaszcza T3 mogą być traktowane jako markery dla przeżycia u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 258-261)

Physiology of thyroid hormones and causes thyroid disorders in chronic renal failure

In the article the authors present a review of the current literature on the metabolism of thyroid hormones in patients with chronic diseases, especially in patients with renal insufficiency. Many studies indicate that uremia affects the thyroid gland functions in many ways, of which the most important is a profound impairment of peripheral conversion of T4 to T3. An important role for the speed and efficiency of thyroid hormones metabolism plays their transmembrane transport. The thyroid hormones passage through the cell membrane is driven by sodium-dependent and energy-dependent processes. The first sign
of thyroid gland dysfunction associated with chronic diseases, including renal failure is lowering the concentration of triiodothyronine (low T3 syndrome). The causes of these phenomena are: accumulation of uremic toxins, metabolic
acidosis and renal failure complications, such as malnutrition, chronic inflammation, anemia, excessive accumulation of iodine. Thyroid hormones, in particular T3, may be considered as markers of survival in patients with end-stage
renal failure.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 258-261)