Renal replacement therapy and costs

Physiology of thyroid hormones and causes thyroid disorders in chronic renal failure
5 May 2021
Nephroprotective potential of oral hypoglycemic agents
5 May 2021

Jacek Roleder Jacek Małyszko Jolanta Małyszko

Renal replacement therapy and costs

Jacek Roleder
Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
Prezes: Mgr Jacek Roleder

Jacek Małyszko
I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

Jolanta Małyszko
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko

Leczenie nerkozastępcze a koszty

Leczenie nerkozastępcze obecnie prowadzone jest trzema wzajemnie uzupełniającymi się metodami: hemodializa (HD), dializa otrzewnowa (DO) i transplantacja nerki (KTx). Jest to jedna z najmłodszych i najbardziej kosztownych dziedzin medycyny. Ponieważ liczba osób ze schyłkową niewydolnością nerek rośnie w tempie 5-7% rok, wymaga to podjęcia przez organizatorów ochrony zdrowia działań wprowadzających gruntowne zmiany w systemie opieki zdrowotnej nad tą grupą chorych. Kompleksowe podejście do procesu leczenia schyłkowej niewydolności nerek należałoby zatem uznać za priorytetowe.
W pracy przedstawiono koszty leczenia nerkozastępczego w wybranych krajach i omówiono strategie prowadzące do obniżenia kosztów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 262-264)

Renal replacement therapy and costs

Renal replacement therapy consists of three complementary modalities: hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation (KTx). This is one of the youngest and most costly procedures in medicine. Number of patients
requiring renal replacement therapy is growing by 5-7% yearly, therefore it requires to implement the appropriate strategies in healthcare system. Complex care of end-stage kidney failure should be priority. In the review costs of renal replacement therapy are discussed and alternative strategies to lower the costs without affecting mortality and quality of life are presented.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 262-264)