The awareness of potential nephrotoxic reactions induced by analgesics among patients with chronic kidney disease in outpatient setting

Treatment of secondary parathyroidoism in hemodialysed patients in Poland- real life scenario
4 May 2021
Quality of life in chronic kidney disease
4 May 2021

Paweł POZNAŃSKI Małgorzata SOJKA Mariusz KUSZTAL Anna SMYK-KOSIK Marian KLINGER

The awareness of potential nephrotoxic reactions induced by analgesics among patients with chronic kidney disease in outpatient setting

Paweł POZNAŃSKI
Małgorzata SOJKA
Mariusz KUSZTAL
Anna SMYK-KOSIK
Marian KLINGER

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Klinger

Świadomość potencjalnej nefrotoksyczności leków przeciwbólowych wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w opiece ambulatoryjnej

Dane z analizy polskiego rynku farmaceutycznego wskazują, że środki przeciwbólowe należą do najczęściej kupowanych farmaceutyków zarówno w aptekach jak i obrocie pozaaptecznym. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat wiedzy o nefrotoksyczności i działaniach ubocznych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz paracetamolu. Badanie przeprowadzono wśród 55 osób hemodializowanych i 115 pacjentów Przychodni Nefrologicznej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Kwestionariusz składał się z 29 pytań dotyczących przeszłości chorobowej, w tym historii farmakoterapii pacjenta. Wyniki badania wskazują na niską świadomość potencjalnych działań niepożądanych leków przeciwbólowych. Tylko co drugi respondent przerwałby terapię lekiem przeciwbólowym z powodu skutków ubocznych, a jedynie połowa tych osób zgłosiłaby się z objawami uszkodzenia nerek do lekarza. Potwierdza to fakt niewystarczającej wiedzy o potencjalnych skutkach ubocznych leków przeciwbólowych wśród pacjentów
z przewlekłą chorobą nerek. Niezbędna jest rzetelna i jasna informacja o profilu bezpieczeństwa leków przeciwbólowych podczas wizyty u nefrologa, najlepiej w formie przekazu ustnego i pisemnego. Niestety nie można polegać na właściwym przekazywaniu ostrzeżeń o możliwych dla zdrowia skutkach ubocznych czy interakcjach leków przeciwbólowych w punktach sprzedaży.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 201-204)

The awareness of potential nephrotoxic reactions induced by analgesics among patients with chronic kidney disease in outpatient setting

According to the analysis of the Polish pharmaceutical market, analgesics are one of the most popular class of drugs. This paper presents the results of a questionnaire on the awareness of the potential nephrotoxicity of medications,
such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and acetaminophen. The survey was conducted among 55 hemodialysed and 115 of renal outpatient of University Hospital in Wroclaw, Poland. The questionnaire consisted of 29 inquiries of a medical history, including pharmacotherapy. Survey results indicate a low awareness of adverse reactions. Every second respondent would discontinue painkiller therapy due to side effects that indicate possible kidney malfunction, but only just over half of those people would visit the physician, what confirms the improper knowledge about potential side effects of analgesics. The results underline the necessity of reliable, professional information for patients in an understandable manner about the possible health-important side effects and significant interactions for such a broadly available drugs.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 201-204)