Treatment of secondary parathyroidoism in hemodialysed patients in Poland- real life scenario

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in peritoneal dialysis patients
4 May 2021
The awareness of potential nephrotoxic reactions induced by analgesics among patients with chronic kidney disease in outpatient setting
4 May 2021

Jacek ZAWIERUCHA Jolanta MAŁYSZKO Magdalena DURLIK Kazimierz CIECHANOWSKI Michał NOWICKI Andrzej OKO Bolesław RUTKOWSKI Tomasz STOMPÓR Mirosław KROCZAK Teresa DRYL-RYDZYŃSKA

Treatment of secondary parathyroidoism in hemodialysed patients in Poland- real life scenario

Jacek ZAWIERUCHA
Fresenius Medical Care Polska S.A., Poznań,
Dyrektor Generalny: Teresa Dryl-Rydzyńska

Jolanta MAŁYSZKO
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii UMB
Kierownik: prof. Jolanta Małyszko

Magdalena DURLIK
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii WUM
Kierownik: prof. Magdalena Durlik

Kazimierz CIECHANOWSKI
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM
Kierownik: prof. Kazimierz Ciechanowski

Michał NOWICKI
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi
Kierownik: prof. Michał Nowicki

Andrzej OKO
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. Andrzej Oko

Bolesław RUTKOWSKI
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Gdańsku
Kierownik: prof. Alicja Dębska-Ślizień

Tomasz STOMPÓR
Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych UWM w Olsztynie
Kierownik: prof. Tomasz Stompór

Mirosław KROCZAK
Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o.
Dyektor Generalny: Teresa Dryl-Rydzyńska

Teresa DRYL-RYDZYŃSKA
Fresenius Medical Care Polska S.A., Poznań,
Dyrektor Generalny: Teresa Dryl-Rydzyńska

Tomasz PRYSTACKI
Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o.
Dyektor Generalny: Teresa Dryl-Rydzyńska

Wojciech MARCINKOWSKI
Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o.
Dyektor Generalny: Teresa Dryl-Rydzyńska

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych hemodializowanych w Polsce - real life scenario

Wtórna nadczynność przytarczyc [WNP] jest jednym z najczęściej występujących powikłań metabolicznych w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Najpoważniejszymi konsekwencjami związanymi z postępującą WNP są powikłania kostne i powikłania sercowo-naczyniowe. Leczenie WNP powinno prowadzić do stabilizacji parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz redukcji syntezy i sekrecji parathormonu. Celem niniejszego opracowania była analiza aktualnej
praktyki klinicznej leczenia WNP w Polsce na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród ekspertów z dziedziny nefrologii. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące: stężenia PTH, przy którym leczenie WNP powinno być wdrożone, leków stosowanych w leczeniu WNP, zapadalności i chorobowości wśród pacjentów hemodializowanych na wtórną nadczynność przytarczyc oraz liczby pacjentów, u których stężenie PTH wymaga włączenia terapii WNP. Eksperci odpowiadali również na pytania dotyczące czasu leczenia i dawkowania syntetycznych analogów witaminy D oraz liczby pacjentów leczonych dotychczas
cynakalcetem w oparciu o dostępny program lekowy. W pierwszej linii leczenia stosowane są środki wiążące fosforany oraz witamina D w postaci 1-αkalcydolu (alfakalcydol). W przypadku niepowodzenia stosowane mogą być kalcymimetyki
(cynakalcet-Mimpara/Amgen) lub syntetyczne analogi witaminy D selektywnie aktywujące receptory witaminy D w przytarczycach (parykalcytol). Oba preparaty stosowane w II linii leczenia są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w ramach programów lekowych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 197-200)

Treatment of secondary parathyroidoism in hemodialysed patients in Poland- real life scenario

Secondary hyperparathyroidoism (sHPT) is one of the common complication of chronic kidney disease (CKD). The most serious complications associated with progressive sHPT are bone and cardiovascular complications. Treatment of sHPT should lead to the stabilization of calcium-phosphate metabolism and synthesis and secretion of parathyroid hormone. The objective of this
study was the analysis of the current clinical practice of treatment of sHPT in Poland on the basis of a survey carried out among nephrology experts. The questionnaire included questions regarding the initial serum PTH level, when sHPT treatment should be implemented, drugs ussually administered in sHPT therapy, incidence and prevalance of sHPT in dialysed patients. The experts also answered questions about the duration of treatment and dosage of synthetic analogues of vitamin D and the number of patients treated with cinacalcet in the available therapeutic program. In the first line phosphate binders and vitamin
D preparations (1-αcalcidol) are used. In case of failure of this first line therapy calcimimetics (Cinacalcet-Mimpara/Amgen) or synthetic analogs of vitamin D can be used (paricalcitol). Both formulations used in the second-line treatment are reimbursed by the National Health Fund in therapeutic programs.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 197-200)