Quality of life in chronic kidney disease

The awareness of potential nephrotoxic reactions induced by analgesics among patients with chronic kidney disease in outpatient setting
4 May 2021
Nephrologist to gastrointestinal complications in diabetes mellitus
4 May 2021

Magdalena JABŁOŃSKA Arkadiusz LUBAS Stanisław NIEMCZYK

Quality of life in chronic kidney disease

Magdalena JABŁOŃSKA
Arkadiusz LUBAS
Stanisław NIEMCZYK

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisław Niemczyk

Jakość życia w przewlekłej chorobie nerek

Wstęp: Przewlekła choroba nerek niesie ze sobą pewne ograniczenia, co przekłada się na wiele aspektów jakości życia chorych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę.
Cel: Analiza doniesień naukowych dotyczących wpływu przewlekłej choroby nerek na jakość życia pacjentów i ich opiekunów, z uwzględnieniem sposobów pomiaru i czynników determinujących jakość życia.
Materiał i metody badawcze: Systematyczny przegląd literaturowy w oparciu o bazę PubMed. Zakres zebranych publikacji dotyczył metod oceny, czynników determinujących QoL, korzyści płynących z jej analizy oraz wpływu choroby na obciążenie opiekuna.
Wyniki: Z 230 wstępnie wybranych artykułów do dalszej analizy zakwalifikowano 49 publikacji. Skorzystano też z 14 prac zaczerpniętych z prywatnych zbiorów autorów. Analiza prac wykazała, że najczęściej do oceny QoL u pacjentów z PChN wybierane są metody kwestionariuszowe, brakuje jednak specyficznej metody dedykowanej pacjentom dializowanym otrzewnowo. Wykazano znamienną korelację między PChN i pogorszeniem jakości życia chorych oraz pomiędzy między PChN, obciążeniem i jakością życia opiekunów. Czynniki socjodemograficzne, współchorobowość, progresja choroby i terapia determinują jakość życia chorych.
Wnioski: Przewlekła choroba nerek wpływa na pogorszenie jakości życia chorych oraz osób sprawujących nad nimi opiekę. Postrzeganie jakości życia przez pacjentów jest efektem wpływu wielu czynników. Ze względu na perspektywy wynikające z badania jakości życia stanowi ono cenne uzupełnienie badania lekarskiego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 205-211)

Quality of life in chronic kidney disease

Introducion: Chronic kidney disease imposes some limitations which may affect the life of the patient and the caregiver.
Aim: Analysis of academic research concerning the impact of chronic kidney disease on patients’ and their caregivers’ quality of life, with contribution of assessment methods and quality of life determinants.
Material and methods: Systematic review of PubMed database. Scope for studies includes assessment methods, quality of life determinants and benefits, as well as the caregiver’s burden.
Results: From 230 studies selected at first, 49 studies were qualified for further analysis. In addition, 14 studies from authors’ private collections were used. In analyzed publications in CKD patients questionnaire methods of QoL
assessment were used most frequently, but the lack of specific method for patients treated with peritoneal dialysis were noticed. On the base of performed analysis significant correlations between CKD and decrease patients’ quality of
life as well as between CKD, caregivers’ burden and caregivers’ quality of life were found. Determinants of patients quality of life include: sociodemographic factors, comorbidities, progression of disease and its therapy.
Conclusions: Chronic kidney disease deteriorates patients’ and their caregivers’ quality of life. Patients’ quality of life perception is influenced by many factors. In view of profits of this assessment, it makes a valuable supplement
of medical examination.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 205-211)