Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 1. Patients’ emotional health and intra-family relations

IgA nephropathy – clinical and morphological correlation
7 April 2021
Optimal diet of dialyzed patients – a challenge for the patient, the attending physician and dietitian
8 April 2021

Urszula Marcinkowska Bożena Zabiegaj Halina Kulik

Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 1. Patients’ emotional health and intra-family relations

Urszula Marcinkowska

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Rektor: prof. dr hab. n.med. Janusz Bohosiewicz

Bożena Zabiegaj

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Rektor: prof. dr hab. n.med. Janusz Bohosiewicz

Fresenius Nephrocare polska Sp. z o.o. Centrum Dializ Fresenius, Ośrodek Dializ nr 18 w Krakowie


Halina Kulik

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katedra i Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
Kierownik: dr n. hum. Halina Kulik

Interakcje społeczne i wsparcie społeczne u chorych leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy. Część 1. Kondycja emocjonalna chorych i relacje wewnątrzrodzinne

Wprowadzenie: Głównym problemem współczesnej medycyny są choroby przewlekłe wymagające obok leczenia, także edukacji pacjenta oraz udzielania mu wsparcia. Wsparcie społeczne stanowi jeden z podstawowych warunków minimalizowania negatywnych konsekwencji choroby przewlekłej oraz podnoszenia jakości życia pacjenta. Celem pracy było określenie wybranych problemów somatycznych i emocjonalnych doświadczanych przez pacjentów leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy oraz ocena poziomu wsparcia ze strony rodziny.
Materiał i Metodyka: Przy zastosowaniu autorskiego kwestionariusza przebadano 260 pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, leczonych nerkozastępczo metodą hemodializy; 40% to mężczyźni, a 60% kobiety. Średni wiek ankietowanych: 66,63 lata (SD=12,36).
Wyniki: U 35% pacjentów przyczynę przewlekłej niewydolności nerek stanowiły schorzenia nerek, przyczyny genetyczne zostały podane przez 12% osób, powikłania innych chorób określone zostały przez 28% chorych, 25% badanych
nie zna przyczyny niewydolności. Badani pacjenci byli dializowani średnio od 4,46 lat. Subiektywna ocena
uciążliwości dializoterapii w 7-punktowej skali Likerta wyniosła dla mężczyzn: 4,19, dla kobiet: 4,33. Aż 67% pacjentów czuje się bezsilnych wobec swej choroby. Najczęściej deklarowanym powikłaniem dializoterapii były kurcze mięśniowe (24%). Ponadto pacjenci uskarżali się na osłabienie (22%) oraz spadki ciśnienia tętniczego krwi (20%). Wśród badanych 92% stwierdziło, iż posiada osobę, do której może zawsze się zwrócić. Stopień, w jakim osobom dializowanym pomagają ich członkowie rodziny został oceniony na poziomie 5,35 w 7-punktowej skali Likerta.
Wnioski 1. 2/3 pacjentów leczonych nerokozastępczo czuje bezsilność wobec swej choroby, co może negatywnie wpływać na przebieg leczenia.
2. Poziom wsparcia spostrzeganego jest wyższy niż poziom wsparcia otrzymywanego.
3. Najważniejszymi donorami wsparcia otrzymywanego są dla pacjentów hemodializowanych członkowie ich rodzin.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 110-114)

Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 1. Patients’ emotional health and intra-family relations

Introduction: The main problem of contemporary medicine are chronic diseases, that should be not only treat, but its need also giving patients education and support. The social support is one of the most important condition of minimization negative consequences of chronic disease and improving patient’ quality of life.
The aim of the study was identifying selected somatic and emotional problems, that are experienced by hemodialysed patients. The level of social and family support was also studied.
Material and Methods: With using original questionnaire 260 patients with end-stage renal disease (ESRD), treated by hemodialysis were studied. Among researched group 40% were men, and 60% women. The average age: 66.63 years (SD=12.36).
Results: At 35% of patients the main cause of chronic renal disease were chronic kidney diseases, at 12% of patients were genetic diseases, 28% patients claimed that have chronic renal disease as complications of other diseases, but 25% do not know about the reason of their chronic renal disease. The average time to be hemodialysed was 4.46 years. In subjective patients’ opinions, hemodialysis were burdensome for men 4.19 points and for women 4.33 points in 1-7-points Likert scale. But 67% of patients feel powerless against their disease. The most often declared complication of hemodialysis was muscle cramps (24%). Patients also complained about weakness (22%) and drops in blood pressure (20%). Among patients 92% said that have person, to whom always can ask the problem. In subjective patients’ opinions, the level of family support was evaluated on 5.35 points in 1-7-points Likert scale.
Conclusions:
1. 2/3 of patients feel powerless against their disease, what can has negative consequences for treatment.
2. The level of perceived support is higher than level of received support.
3. The most important donors for hemodialysed patients are the members of their families.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 110-114)