Optimal diet of dialyzed patients – a challenge for the patient, the attending physician and dietitian

Social interactions and social support among hemodialysed patients. Part 1. Patients’ emotional health and intra-family relations
8 April 2021
Kidney injury following hematopoietic cell transplantation
8 April 2021

Marcin Chuć Aleksandra Chuć Aleksandra Butrym Grzegorz Mazur

Optimal diet of dialyzed patients – a challenge for the patient, the attending physician and dietitian

Marcin Chuć

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur

Specjalistyczna Praktyka Lekarska & Centrum Dietetyczne AFYA we Wrocławiu
Kierownik: Lek. Marcin Chuć

Aleksandra Chuć

Specjalistyczna Praktyka Lekarska & Centrum Dietetyczne AFYA we Wrocławiu
Kierownik: Lek. Marcin Chuć


Aleksandra Butrym

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur


Grzegorz Mazur

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur

Optymalna dieta pacjentów dializowanych – wyzwaniem dla pacjenta, lekarza prowadzącego i dietetyka

Pacjenci dializowani to grupa obciążona dużą chorobowością. Częściej niż w populacji ogólnej dochodzi do wyniszczenia związanego z niedoborami białkowo-kalorycznymi, co w konsekwencji, łącznie, wpływa na krótsze przeżycie chorych. Najczęstszą przyczyną niedożywienia jest niedostateczna ilość przyjętego pokarmu. Związane jest to z anorektycznym wpływem toksyn mocznicowych, późniejszym opróżnianiem i zmniejszoną motoryką żołądka, depresją. Są one częstsze u chorych poddawanych tej formie terapii nerkozastępczej w porównaniu do osób zdrowych. Zważywszy na fakt, że prawidłowo
stosowana dieta może ograniczyć część zaburzeń metabolicznych związanych z upośledzoną funkcją nerek, poprawić jakość życia, a nawet pozytywnie wpłynąć na czas przeżycia, należy stosować ją codziennie. Temat prawidłowego żywienia chorych dializowanych w takim ujęciu nabiera zatem szczególnej wagi. Niniejsza praca ma na celu zestawienie zaleceń dietetycznych dla pacjentów uznanych za zdrowych, z chorobą serca, z cukrzycą oraz dla pacjentów dializowanych. Próbuje pokazać pewne osobliwości oraz dodatkowe zalecenia, które mogą być pomocne przy prowadzeniu pacjentów dializowanych, którzy często
obarczeni chorobami współistniejącymi układu krążenia i cukrzycą, niejako łączą wszystkie wymienione grupy chorych. Ponieważ zalecenia dietetyczne dla dializowanych podają bardzo skąpe informacje nt. kobiet ciężarnych, dodatkowo rozbudowano zalecenia ogólne dla tej grupy chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 115-123)

Optimal diet of dialyzed patients – a challenge for the patient, the attending physician and dietitian

Dialysis patients are a group with high morbidity. More often than in the general population, there is wasting associated with protein-caloric deficits, which, as a consequence, together affect the shorter survival of patients. The most common cause of malnutrition is the insufficient amount of food received. This is related to the anorexic effect of uremic toxins, subsequent emptying and reduced gastric motility, depression. They are more frequent in patients undergoing this type of renal replacement therapy compared to healthy people. Considering the fact that a properly used diet can reduce some of the metabolic
disorders associated with impaired renal function, improve the quality of life, and even positively affect the survival time, it should be used daily. Therefore, the subject of proper nutrition of patients undergoing dialysis in this approach
is of particular importance. This work aims to summarize dietary recommendations for patients considered healthy, with heart disease, with diabetes and for patients undergoing dialysis. Trying to show some peculiarities and additional
recommendations that may be helpful in the conduct of patients on dialysis, who are often burdened with cardiovascular diseases and diabetes, somehow connect all these groups of patients. Because the dietary recommendations for dialysis provide very scarce information on pregnant women, the general recommendations for this group of patients were additionally expanded.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 115-123)