Gallbladder empyema in a peritoneal dialysis patient causing peritonitis and abdominal disaster – a case report

Emphysematous pyelonephritis – case report
25 March 2021
Aortic dissecting aneurysm as an example of nonrenal manifestation of autosomal dominant polycystic kidney disease – a case report and review of the literature
25 March 2021

Krzysztof Cieszyński Alicja E. Grzegorzewska 

Gallbladder empyema in a peritoneal dialysis patient causing peritonitis and abdominal disaster – a case report

Krzysztof Cieszyński

Centrum Dializ Fresenius, Ośrodek Dializ nr 70 w Ostrowie Wielkopolskim
Dyrektor:
dr n. med. Robert Krawczyk


Alicja E. Grzegorzewska

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

 

Ropniak pęcherzyka żółciowego u chorej dializowanej otrzewnowo przyczyną zapalenia
otrzewnej i katastrofy brzusznej – opis przypadku

Opis przypadku dotyczy 77-letniej kobiety z przewlekłą chorobą nerek w wyniku ich wielotorbielowatego zwyrodnienia, leczonej ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową od 2012 r. W lutym 2019 r. rozpoznano dializacyjne zapalenie otrzewnej wywołane przez Escherichia coli ESBL (-). Pacjentka była początkowo leczona dootrzewnowym podawaniem cefazoliny i ceftazydymu,
a następnie zgodnie z wynikiem badania mikrobiologicznego tylko ceftazydymem. W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwierdzono kamicę pęcherzyka żółciowego. W marcu 2019 r. pacjentka została ponownie przyjęta do
szpitala z powodu wystąpienia mętnego dializatu, gorączki i okresowych zaburzeń świadomości. Nie zgłaszała dolegliwości bólowych w jamie brzusznej, ani nie stwierdzano bolesności brzucha w badaniu palpacyjnym. Cytoza dializatu
wynosiła 35514/µl, a w posiewie dializatu stwierdzono ponownie Escherichia coli ESBL (-). W tomografii komputerowej jamy brzusznej stwierdzono ostre kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego. Pacjentka była leczona operacyjnie. W trakcie zabiegu chirurgicznego stwierdzono ropne zgorzelinowe zapalenie pęcherzyka żółciowego z jego perforacją. Zmieniono metodę leczenia nerkozastępczego na hemodializę. Dializoterapia otrzewnowa może utrudniać rozpoznanie ostrych stanów chirurgicznych jamy brzusznej, modyfikować ich przebieg i w wyniku tego opóźniać rozpoznanie.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 135-137)

Gallbladder empyema in a peritoneal dialysis patient causing peritonitis and abdominal disaster – a case
report

This case report refers to a 77-year-old woman with chronic kidney disease as a result of their polycystic degeneration, treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis since 2012. In February 2019, the patient was diagnosed with dialysis peritonitis caused by Escherichia coli ESBL (-).The patient was initially treated with intraperitoneal administration of cefazolin and ceftazidime, and then according to the microbiological test only with ceftazidime. Abdominal ultrasound revealed cholecystolithiasis. In March 2019, the patient was readmitted to hospital due to cloudy peritoneal effluent, fever, and periodic disturbances in consciousness. She did not report pain in the abdomen or abdominal pain in palpation. The dialysate cytosis was 35514 /μL, and Escherichia coli ESBL (-) was found again in the dialysate culture. Computer tomography was
performed in which acute cholecystitis was diagnosed. The patient was treated surgically. During the surgery, purulent gangrenous cholecystitis with perforation was found. The renal replacement therapy method has been changed to
hemodialysis. Peritoneal dialysis may disrupt the diagnosis of acute surgical conditions of the abdominal cavity, modify their course and, as a result, delay the diagnosis.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 135-137)