Aortic dissecting aneurysm as an example of nonrenal manifestation of autosomal dominant polycystic kidney disease – a case report and review of the literature

Gallbladder empyema in a peritoneal dialysis patient causing peritonitis and abdominal disaster – a case report
25 March 2021
XIII Congress of the Polish Society of Nephrology, Poznan, 30 May-1 June 2019. Summary
25 March 2021

Ewa Kwiatkowska Anna Lorenz Kazimierz Ciechanowski

Aortic dissecting aneurysm as an example of nonrenal manifestation of autosomal dominant polycystic kidney disease - a case report and review of the literature

Ewa Kwiatkowska
Anna Lorenz
Kazimierz Ciechanowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Tętniak rozwarstwiający aorty jako przykład pozanerkowej manifestacji autosomalnej
dominującej wielotorbielowatości nerek – opis przypadku i przegląd literatury

Rozwarstwienia aorty tworzą się głównie na jej odcinku piersiowym. Choroba ta może symulować inne rozpoznanie ze względu na swoje mało charakterystyczne objawy (bóle w klatce, duszność, spadek ciśnienia czy też omdlenia), chociażby ostry zespół wieńcowy. Przyczyn tętniaków można wymieniać wiele, z czego najważniejsze wydaje się nadciśnienie tętnicze, które dotyka około 32% populacji polskiej. Często występuje w takich schorzeniach jak zapalenia naczyń (choroba Takayasu), czy też uwarunkowanych genetycznie zespołach – Marfana czy Turnera. Rzadko jednak występuję w autosomalnej dominującej
wielotorbielowatości nerek (ADPKD) – jednej z najczęstszych wrodzonych chorób dotyczących tego narządu. Manifestacje sercowo-naczyniowe w przebiegu tej choroby są częste, ale same rozwarstwienia aorty należą do rzadkości – stanowią jedynie 2,3% przyczyn zgonu, pozostając w tyle za tętniakami krążenia mózgowego czy infekcjami. Jednak jak się okazuje, na przykładzie naszej pacjentki, warto brać to rozpoznanie pod uwagę.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 138-111)

Aortic dissecting aneurysm as an example of nonrenal manifestation of autosomal dominant polycystic
kidney disease - a case report and review of the literature

Aortic dissections form in its thoracic segment. Primary it may simulate any other diagnosis because of its not very characteristic symptoms (chest pain, dyspnoea, pressure drop and fainting), for example acute coronary syndrom. We may mention many causes of dissection, but it seems hipertension to be the most important cause of its creation. Hipertension affects 32% Polish
population. Aortic dissection appears in many diseases, such as vasculitis (Takayasu’s disease) and genetically conditioned syndromes – Marfan and Turner but really rare in autosomal dominant polycystic kidney, one of the most common kidney disease. In fact cardio-vascular manifestations are common, but aortic dissection seems to be rather rare – it is only 2.3% causes of death in this group of patients, after infections and intracranial aneurysms. However it appears to be worth of consideration this diagnosis in that disease, which we showed in our case report.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 138-141)