Prevention and treatment of infectious complications of peritoneal dialysis – recommendations of the Working Group on Peritoneal Dialysis of the Polish Society of Nephrology

Position Statement of the Expert Team on the criteria for inclusion of patients in the hemodiafiltration treatment, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Health dated 28 March 2018 amending the regulation on guaranteed services in the field of outpatient specialist care
15 March 2021
Inpatient initiation of renal replacement therapy – a single centre 1-year retrospective observational study
17 March 2021

Monika Lichodziejewska- Niemierko, Ewa Wojtaszek, Ewa Suchowierska, Edyta Gołembiewska, Magdalena Grajewska, Magdalena Mosakowska, Beata Naumnik, Stanisław Niemczyk, Bożena Pietrzak, Beata Sulikowska, Michał Chmielewski.

Prevention and treatment of infectious complications of peritoneal dialysis - recommendations of the Working Group on Peritoneal Dialysis of the Polish
Society of Nephrology

Monika Lichodziejewska-Niemierko

Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Ewa Wojtaszek

Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych; Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko


Ewa Suchowierska

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Beata Naumnik


Edyta Gołembiewska

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Pomorski Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski


Magdalena Grajewska

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jacek Manitius


Magdalena Mosakowska

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk


Beata Naumnik

I Klinika Nefrologii i Transplantologii  z Ośrodkiem Dializ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Beata Naumnik

Stanisław Niemczyk

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii; Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Stanisław NiemczykBożena Pietrzak6


Beata Sulikowska

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jacek Manitius


Michał Chmielewski

Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Profilaktyka i leczenie powikłań infekcyjnych dializy otrzewnowej – zalecenia Grupy Roboczej ds. Dializoterapii Otrzewnowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego


Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej stanowią wciąż najczęstszą przyczynę rezygnacji z tej metody leczenia nerkozastępczego. W 2016 i 2017 r. ukazało się uaktualnienie rekomendacji Międzynarodowego
Towarzystwa Dializoterapii Otrzewnowej dotyczące odpowiednio profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zapaleń otrzewnej oraz postępowania w przypadku infekcyjnych powikłań odcewnikowych. Wobec niskiego udziału dializy otrzewnowej wśród metod leczenia nerkozastępczego, potencjalnego negatywnego wpływu powikłań infekcyjnych na wybór metody oraz braku badań dotyczących zapaleń otrzewnej w Polsce, Grupa Robocza ds. Dializoterapii Otrzewnowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
przeprowadziła wieloośrodkowe badanie dotyczące występowania powikłań infekcyjnych w okresie dwóch lat (badanie retrospektywne) oraz przegląd procedur funkcjonujących w ośrodkach dializy otrzewnowej, których celem jest zmniejszenie ryzyka tych powikłań. Wyniki badania opublikowano w Int Urol Nephrol w 2019; w ślad za tą publikacją przygotowano zalecenia uwzględniające specyfikę warunków w Polsce.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 72-78)

Prevention and treatment of infectious complications of peritoneal dialysis - recommendations of the
Working Group on Peritoneal Dialysis of the Polish Society of Nephrology

Infectious complications of peritoneal dialysis are still the most frequent reason for giving up this method of renal replacement therapy. In 2016 and 2017 the update of the guidelines of the International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD) has been published with recommendations concerning prophylaxis, diagnosis and treatment of peritonitis and managing catheterrelated
infections. In view of low rate of peritoneal dialysis within spectrum of renal replacement therapies, potential negative impact of infectious complications onto the choice of the method and lack of meaningful research on infections related to peritoneal dialysis in Poland, the task of the Working Group for Peritoneal Dialysis of Polish Society of Nephrology was to conduct the multicenter study concerning infections over 2 year period (retrospective analysis) in big peritoneal dialysis units and to assess the practice patterns in these centers aiming at decreasing risk of these complications. The results of the study were published in Int Urol Nephrol in 2019; and with this, the national guidelines on infective complications were prepared.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 72-78)