Position Statement of the Expert Team on the criteria for inclusion of patients in the hemodiafiltration treatment, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Health dated 28 March 2018 amending the regulation on guaranteed services in the field of outpatient specialist care

The management of atypical hemolytic-uremic syndrome – the statement of the Working Group of the Polish Society of Nephrology
15 March 2021
Prevention and treatment of infectious complications of peritoneal dialysis – recommendations of the Working Group on Peritoneal Dialysis of the Polish Society of Nephrology
17 March 2021

Ryszard Gellert Alicja Dębska-Ślizień Magdalena Durlik Magdalena Krajewska Jolanta Małyszko Michał Nowicki Andrzej Więcek Wojciech Załuska Jacek Zawierucha Tomasz Prystacki Wojciech Marcinkowski

Position Statement of the Expert Team on the criteria for inclusion of patients in the hemodiafiltration treatment, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Health dated 28 March 2018 amending the regulation on guaranteed services
in the field of outpatient specialist care

Ryszard Gellert

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, CMKP, Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Dyrektor:
Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert


Alicja Dębska-Ślizień

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Gdańsku
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień


Magdalena Durlik

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego UM
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik


Magdalena Krajewska

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UM we Wrocławiu
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Magdalena Krajewska


Jolanta Małyszko

Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego UM w Warszawie
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko


Michał Nowicki

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Michał Nowicki


Andrzej Więcek

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego UM w Katowicach
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek


Wojciech Załuska

Klinika Nefrologii UM w Lublinie
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Wojciech Załuska


Jacek Zawierucha

Fresenius Medical Care Polska S.A. Prezes Zarządu: Dr Tomasz Prystacki


Tomasz Prystacki

Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o.

Prezes Zarządu: dr Tomasz Prystacki


Wojciech Marcinkowski

Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o.

Prezes Zarządu: dr Tomasz Prystacki

Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie kryteriów włączenia pacjentów do leczenia
w trybie hemodiafiltracji, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej


Hemodiafiltracja jest jedną z metod leczenia nerkozastępczego, w której do usuwania z krwi cząsteczek o małej i średniej masie cząsteczkowej wykorzystuje się zjawiska dyfuzji i konwekcji. Metoda ta uznawana jest za bardziej skuteczną oraz lepiej tolerawaną przez pacjentów. W 2018 roku Minister Zdrowia uznał hemodiafiltrację jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, wskazując jednocześnie grupy pacjentów,
u których ten zabieg może być wykonywany. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia, hemodiafiltracja powinna być stosowana u pacjentów ze współistniejącą niestabilnością hemodynamiczną z dominującymi objawami hipotensji śróddializacyjnej, źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym objętościowo-zależnym, występującą amyloidozą lub u pacjentek w ciąży pod warunkiem osiągnięcia w okresie miesiąca objętości konwekcji krwi powyżej
20 l na sesję hemodiafiltracji. Zespół Ekspertów, na podstawie dostępnych danych literaturowych oraz własnego doświadczenia klinicznego przyjął definicje dwóch, mogących budzić wątpliwości interpretacyjne wskazań – hipotensji
śróddializacyjnej oraz źle kontrolowanego nadciśnienia tętniczego objętościowo-zależnego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 69-71)

Position Statement of the Expert Team on the criteria for inclusion of patients in the hemodiafiltration
treatment, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Health dated 28 March
2018 amending the regulation on guaranteed services in the field of outpatient specialist care

Hemodiafiltration is one of the methods of renal replacement therapy in which diffusion and convection are used to remove low and medium molecular weight molecules from the blood. This method is considered to be more effective and better tolerated by patients. In 2018, the Minister of Health considered hemodiafiltration as a guaranteed medical service. Additionally, the groups of patients in whom this procedure can be performed has been indicated. According to the provisions of the Regulation of the Minister of Health, hemodiafiltration should be used in patients with concomitant hemodynamic instability with
prevalent intradialytic hypotension, poorly controlled volume-dependent hypertension, occurring amyloidosis or pregnant patients. The blood convection volume for one dialysis session should be above 20 liters. The Experts Team,
based on the available literature data and own clinical experience, adopted definitions of two indications that may raise doubts - intra-dialysis hypotension and poorly controlled arterial hypertension.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 69-71)