Inpatient initiation of renal replacement therapy – a single centre 1-year retrospective observational study

Prevention and treatment of infectious complications of peritoneal dialysis – recommendations of the Working Group on Peritoneal Dialysis of the Polish Society of Nephrology
17 March 2021
The use of therapeutic apheresis in various clinical indications
17 March 2021

Anna Matyjek, Ewa Kotwica-Strzałek, Karolina Konieczniak, Stanisław Niemczyk, Aleksandra Rymarz.

Inpatient initiation of renal replacement therapy - a single centre 1-year retrospective observational study

Anna Matyjek,
Ewa Kotwica-Strzałek,
Karolina Konieczniak,
Stanisław Niemczyk,
Aleksandra Rymarz.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

Rozpoczynanie leczenia nerkozastępczego w warunkach szpitalnych – jednoośrodkowe,
retrospektywne badanie obejmujące 1 rok obserwacji


Dializoterapia – podstawowa metoda leczenia nerkozastępczego (RRT) jest leczeniem ratującym życie zarówno w ostrej (AKI), jak i zaawansowanej przewlekłej chorobie nerek (ESRD). Celem badania była ocena częstości występowania AKI i ESRD wymagających rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego w warunkach oddziału nefrologicznego w ciągu rocznej obserwacji w retrosepktywnej, jednoośrodkowej analizie. Materiał i Metodyka: Do badania włączono 71 osób (8,85% wszystkich hospitalizowanych w ciągu 12 miesięcy), 69% mężczyzn i 31% kobiet, w przeciętnym wieku 66 lat (IQR 59-77 lat) rozpoczynających leczenie nerkozastępcze z powodu AKI (30 osób) lub ESRD (41 osób). Grupy nie różniły się istotnie pod
względem wieku i płci. Wyniki: W grupie AKI występowały istotnie wyższe stężenia mocznika (235±89 vs 194±48 mg/dl, p=0,03) i potasu (5,4±1,0 vs 4,9±0,7 mmol/l; p=0,02), jak również hiperkaliemia zagrażająca życiu była częściej bezpośrednią przyczyną kwalifikacji do RRT (13% w AKI vs 2% w ESRD; p=0,1). W obserwacji krótkoterminowej, powrót funkcji nerek i odstąpienie od RRT było możliwe u 66% pacjentów z AKI, 10% wymagało przewlekłej RRT (pacjenci ze świeżo
rozpoznaną chorobą hematologiczną), 24% zmarło – pacjenci istotnie starsi (p=0,049), wyjściowo w ciężkim stanie, z niewydolnością wielonarządową. W trybie pilnym (w AKI i ESRD) stosowano jedynie HD-terapię, w trybie planowym
(w ESRD) hemodializy (88%) oraz dializoterapię otrzewnową (12%). W grupie ESRD aż 63,4% osób rozpoczynało hemodializy w trybie pilnym, z czego niemal połowa (46%) wymagała czasowego dostępu naczyniowego. Pacjenci z ESRD dializowani ze wskazań nagłych istotnie rzadziej objęci byli wcześniejszą opieką nefrologiczną (38,5%; p=0,005). Wnioski: Pacjenci z AKI wymagający dializ stanowią istotną grupę chorych w oddziale nefrologicznym (3,7% wszystkich pacjentów). Duży odsetek
pacjentów z ESRD rozpoczyna dializy w trybie pilnym (63,4%). Szczególnie niepokojący jest fakt, że dla 24,4% chorych z ESRD moment wdrożenia RRT jest pierwszym kontaktem z nefrologiem.
(NEFROL. DIAL. POL. 2019, 23, 79-84)

Inpatient initiation of renal replacement therapy - a single centre 1-year retrospective observational
study

Dialysis, the basic method of renal replacement therapy (RRT), is a life-saving treatment of acute renal injury (AKI) and end-stage renal disease (ESRD). A 1-year retrospective analysis of AKI and ESRD frequency in a single-centre
nephrology unit was performed. Material and Methods: The 71 patients (8.85% of all patients admitted during
12-month period), 69% men and 31% women, in average age of 66 years (IQR 59-77 years) were enrolled into the study. Patients were divided into 2 groups: AKI – 30 individuals and ESRD – 41 individuals. There were no differences in
age and gender between the groups. Results: The significantly higher blood urea (235±89 vs 194±48 mg/
dl, p=0.03) and serum potassium concentration (5.4±1.0 vs 4.9±0.7 mmol/l, p=0.02) were observed in AKI group. The life-threatening hyperkaliemia was more often the direct indication for urgent-start of RRT in AKI group rather
than in ESRD (13% vs 2%, p=0.1). The short-term observation in AKI revealed renal recovery without necessity of RRT in 66%, prolonged RRT in 10% (AKI due to newly detected hematologic diseases) and death in 24%. The patients
who died were significantly older (p=0.049) and AKI was a part of multiorgan failure. As a urgent-start of RRT, the hemodialysis (HD) was performed in all  patients. As a planned-start of RRT in ESRD, there were hemodialysis (88%) and peritoneal dialysis (12%) initiated. In ESRD group, the emergency initiating of HD was required in 63.4% of patients, of which in 46% temporary vascular access was necessary. ESRD patients with urgent-start of RRT were significantly less frequently under nephrological care before admission (38.5%, p=0.005). Conclusions: The RRT-requiring AKI is a significant issue in nephrology unit (3.7% of all patients). In ESRD group, in numerous of patients the RRT is intitiated in a emergency way. For 24.4% of
patients with ESRD the moment of RRT initiation was the first contact with nephrologist.
(NEPROL. DIAL. POL. 2019, 23, 79-84)