Inercja terapeutyczna w dializoterapii – znaczenie dla pacjenta

Nietypowe rozdanie: immunofluorescencja typu Full House w nefropatii lgA
4 October 2023
Standardy postępowania w ostrym uszkodzeniu nerek w świetle aktualizacji zaleceń NICE z 2023 r.
4 October 2023

Agnieszka Schefler, Michał Nowicki

Inercja terapeutyczna w dializoterapii – znaczenie dla pacjenta

Agnieszka Schefler, Michał Nowicki

Pomimo postępów medycyny oraz dużej dostępności leczenia nerkozastępczego, w tym hemodializoterapii, pacjenci dializowani w dalszym ciągu cechują się dużym ryzykiem zgonu oraz znaczną współ- chorobowością. W przypadku pacjentów przewlekle dializowanych, dobra współpraca z personelem medycznym i przestrzeganie przez nich zaleceń terapeutycznych jest warunkiem poprawy lub przynajmniej utrzymania odpowiedniej jakości życia. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym dotyczy zarówno personelu jak i pacjenta, któ- ry powinien zaakceptować oraz stosować się do wszelkich zaleceń. Bierna akceptacja braku wyników leczenia przez lekarza i pielęgniarki dializacyjne negatywnie wpływa na jakość terapii oraz współpracę w zespole. Zjawisko inercji terapeutycznej stanowi istotne wyzwanie dla różnych obszarów medycyny klinicznej, w tym przewlekłej dializoterapii.

(NEFROL DIAL POL 2023; 27: 11-13)

 

Therapeutic inertia in dialysis – meaning for the patient

Despite medical progress and high availability of renal replacement therapy, including hemodialysis, dialysis patients are still characterized by high mortality and co-morbidity rates. Adherence to therapeutic recommendations is a prerequisite for an maintenance or improvement of the current quality of life. Co-responsibility in the treatment process concerns both the personnel and the patient himself, who should accept and follow the recommendations of the whole therapeutic team. Passive acceptance of the lack of treatment results by the doctor and dialysis nurses negatively affects the quality of therapy and cooperation within the team. The phenomenon of therapeutic inertia is a particularly important problem, which constitutes a new challenge for various fields of clinical medicine, including chronic dialysis.

(POL NEPHROL DIAL 2023; 27: 11-13)