Telenefrologia – rozwiązania dla przyszłości

Nietypowa przyczyna bólu „nerki”
12 May 2023
Nietypowe rozdanie: immunofluorescencja typu Full House w nefropatii lgA
4 October 2023

Piotr Piechota, Michał Nowicki

Telenefrologia – rozwiązania dla przyszłości

Telenephrology – solutions for the future

Piotr Piechota, Michał Nowicki

W artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i elektronicznych oraz możliwości ich wykorzystania w telemedycynie w zakresie nefrologii (telenefrologii). Telenefrologia jest innowacyjną technologią, która jest coraz powszechniej wykorzystywana dla optymalizacji opieki nad pacjentem z chorobami nerek i jako element tzw. skoordynowanej opie- ki medycznej. od czasu pandemii coVId-19, która przyspieszyła zapotrzebowanie na zdalną opiekę medyczną na całym świecie, obserwujemy nieustanny rozwój nowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości, wydajności i efektywności kosztowej usług opieki zdrowotnej za pośrednictwem różnych środków elektronicznych. charakterystycznymi cechami telemedycyny są pokonanie barier geograficznych i łączenie użytkowników znajdujących się fizycznie w różnej lokalizacji z wykorzystaniem różnego rodzaju informacji i technologii komunikacyjnych, oraz zapewnienie wsparcia klinicznego dla poprawy wyników zdrowotnych. do optymalizacji opieki w ramach telenefrologii można wykorzystać nowe technologie, wśród nich są wideokonferencje w czasie rzeczywistym, przesyłanie elektronicznej dokumentacji medycznej w tym wyników badań obrazowych oraz laboratoryjnych w celu ich oceny przez specjalistę, a także zlecanie e-konsultacji. w publikacji omówiono też zasady organizacji usług medycznych, oceny efektów leczenia oraz zadowolenia i preferencji pacjentów do- tyczących telemedycyny w zestawieniu z tradycyjnymi formami opieki medycznej. autorzy proponują wykorzystanie telenefrologii jako innowacyjnej strategii, która umożliwiłaby współpracę pomiędzy nefrologami, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz pacjentami.

(NeFrol dIal Pol 2022; 26: 39-42)

Telenephrology – solutions for the future

The article reviews modern telecommunications and electronic technologies and the possibilities of their use in telemedicine in the field of nephrology (telenephrology). Telenephrology is an in- novative solution that is increasingly used to optimize the care of patients with kidney diseases and as part of the so-called coordi- nated medical care. Since the coVId-19 pandemic, which has ac- celerated the demand for remote medical care around the world, we have seen a constant development of new solutions aimed at im- proving the quality, efficiency and cost-effectiveness of healthcare services through various electronic means. The characteristics of telemedicine are overcoming geographical barriers and connecting users physically located in different places using various types of information and communication technologies, and providing clini- cal support to improve health outcomes. New technologies can be used to optimize telenephrology care, including real-time videocon- ferencing, sending electronic medical records, including imaging and laboratory test results for evaluation by a specialist, as well as ordering e-consultations. The article also discusses the rules and conditions for the organization of medical services, the assessment of the effects of treatment as well as the satisfaction and preferences of patients regarding telemedi- cine in comparison with traditional forms of medical care. The authors propose the use of teleneph- rology as an innovative strategy that would enable cooperation between nephrologists, primary care physicians and patients.

(Pol NePHrol dIal 2022; 26: 39-42)