Role of the support versus life adaptation in dialysed patients

Non-interventional observational study on CellCept® dose and MPA exposure during immunosuppression in key periods after solid organ transplantation according to the standards in Polish transplant sites: IDEAL
10 May 2021
Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease (ADTKD) – with particular emphasis on disorders associated with a mutation in the gene encoding uromodulin
10 May 2021

Krystyna KUROWSKA Mariola WESELSKA

Role of the support versus life adaptation in dialysed patients

Krystyna KUROWSKA
Mariola WESELSKA

Zakład Teorii Pielęgniarstwa przy Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego CM w Bydgoszczy
UMK Toruń
Kierownik: Dr n med. Mirosława Felsmann

Rola wsparcia a przystosowanie się do życia osób dializowanych

Wstęp. Leczenie przewlekłej niewydolności nerek wymusza wiele zmian w życiu chorego. Pacjenci doświadczają licznych ograniczeń i wymagań ze strony choroby, co powoduje, że ta staje się trudna do zaakceptowania. Narażeni są na liczne sytuacje, które wywołują lęk, ból, strach oraz powodują utratę poczucia bezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne ma istotny wpływ na radzenie sobie ze stresem.
Cel. Określenie wpływu otrzymywanego wsparcia na stopień akceptacji choroby w powrocie do optymalnego stanu zdrowia.
Materiał i metody badawcze. Badaniem objęto 92 pacjentów dializowanych w Stacji Dializ X Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy oraz w Stacji Dializ AVITUM w Nakle n/ Notecią. Wsparcie oceniano za pomocą Skali Wsparcia Społecznego autorstwa Krystyny Kmiecik-Baran a stopień przystosowania się do choroby Skalą Akceptacji Choroby Zygfryda Juczyńskiego.
Wnioski. Badania wykazały wysoki poziom otrzymywanego wsparcia ze strony małżonka i rodziny. Dotyczy to zarówno wsparcia emocjonalnego, wartościującego jak również instrumentalnego. Jedynie wsparcie informacyjne chorzy otrzymują wyższe ze strony personelu medycznego. W badaniach dominowali chorzy o przeciętnym poziomie akceptacji. Większy problem z zaakceptowaniem choroby mają kobiety. Wyższy poziom akceptacji prezentują chorzy leczeni hemodializą powyżej jednego roku.
Wnioski. W wyniku analizy danych wynika, że należałoby poświęcić więcej uwagi na problem akceptacji choroby na różnych etapach jej trwania a udzielane wsparcie powinno służyć jako wykładnik przewidywanego radzenia sobie w trudnych chwilach spowodowanych chorobą. Średni poziom wiedzy wśród chorych dializowanych powinien być czynnikiem mobilizującym dla większego udzielania wsparcia informacyjnego przez personel.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 161-165)

Role of the support versus life adaptation in dialysed patients

Introduction. Chronic Renal Failure treatment forces patients to change their life. They have to face many restrictions regarding disease which becomes hard to accept. Patients are subjected to many situations that provoke fear and pain and cause lack of the sense of security. Request for social support has a crucial influence on coping with stress.
Aim. Defining the influence of obtained support on the level of the acceptance of the disease in returning to optimal health.
Materials and methods. The research involved 92 patients who have been dialysed in two medical centers: Dialysis Center at X Military Research Hospital and Polyclinic in Bydgoszcz and Dialysis Center AVITUM in Nakło nad Notecią. The support was evaluated using Scale of Social Support by Kmiecik-Baran and the level of the disease acceptance using Scale of Disease Acceptance by Juczyński.
Results. The research showed that patients obtained high level of support from their spouses and families. It regards emotional, evaluative and instrumental support. They receive higher informative support from medical personnel. Most of the patients have an average level of disease acceptance. Women have more problems with accepting the disease. Patients who have been subjected to hemodialysis longer than one year present higher level of disease acceptance.
Conclusion. The research demonstrated that more time should be devoted to help patients to accept the disease. Received support should serve as a determinant of how patients will deal with stressful situations. Patients’ average knowledge of the disease should motivate personnel to give patients more informative support.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 161-165)