Non-interventional observational study on CellCept® dose and MPA exposure during immunosuppression in key periods after solid organ transplantation according to the standards in Polish transplant sites: IDEAL

Oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) concentration and serum lipids profile in patients with nephrotic syndrome treated with steroids
10 May 2021
Role of the support versus life adaptation in dialysed patients
10 May 2021

Magdalena DURLIK Maciej GŁYDA Kazimierz CIECHANOWSKI Katarzyna SZAMOTULSKA Aneta KAWĘCZYŃSKA-LASOŃ

Non-interventional observational study on CellCept® dose and MPA exposure during immunosuppression in
key periods after solid organ transplantation according to the standards in Polish transplant sites: IDEAL

Magdalena DURLIK
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii WUM, Instytut Transplantologii WUM
Kierownik: Prof. Dr hab. Magdalena Durlik

Maciej GŁYDA
Oddział Transplantologii i Chirurgii, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Kierownik: Dr hab. med. Maciej Głyd

Kazimierz CIECHANOWSKI
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PAM SPSK nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej
Kierownik: Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

Katarzyna SZAMOTULSKA
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Instytut Matki i Dziecka
Kierownik: Dr hab. Katarzyna Szamotulska

Aneta KAWĘCZYŃSKA-LASOŃ
Roche Polska, Dział Medyczny
Dyrektor: Ewa Dąbrowska-Górniak

NieInterwencyjne baDanie obsErwacyjne oceniające dAwkowanie Leku CellCept® i ekspozycję na MPA w trakcie terapii immunosupresyjnej w kluczowych okresach po przeszczepieniu narządów miąższowych
zgodnie z standardami postępowania w polskich ośrodkach transplantacyjnych –IDEAL

Celem lokalnego, wieloośrodkowego, nieinterwencyjnego badania obserwacyjnego, było udokumentowanie dawki leku CellCept® oraz ekspozycji MPA stosowanej w praktyce ośrodków na terenie Polski, ocena schematów dawkowania
leków immunosupresyjnych oraz ocena parametrów klinicznych. Do badania w 10 ośrodkach włączono 152 pacjentów po przeszczepieniu nerki i 4 pacjentów po przeszczepieniu wątroby Pacjenci otrzymywali leczenie immunosupresyjne
zgodnie ze standardem postępowania w ośrodku. Obserwację prowadzono w sposób prospektywny przez 12 miesięcy od momentu włączenia do leczenia mykofenolanu mofetylu (MMF). Pacjentów podzielono na 3 kohorty: A – pacjenci otrzymali MMF w ciągu 7 dni od przeszczepienia narządu, B – pacjenci minimum 6 miesięcy po przeszczepieniu, którzy otrzymali MMF z powodu konieczności redukcji inhibitorów kalcyneuryny; C – MMF włączono z powodu nietolerancji lub braku efektu mykofenolanu sodu. W grupie pacjentów po przeszczepieniu nerki obserwowano następujące zmiany dawkowania MMF: w kohorcie A średnia dawka zmniejszyła się statystycznie znamiennie z 1,87±0,36 g na wizycie 1 do 1,36±0,42 na wizycie 6, w kohorcie B średnia dawka zwiększyła się statystycznie znamiennie z 1,50±0,38 na wizycie 1 do 1,63±0,44 na wizycie 6, w kohorcie C średnia dawka na kolejnych wizytach była stabilna i nie różniła się statystycznie istotnie. W czasie całego badania wykonano łącznie 222 oznaczenia C0 oraz 51 oznaczeń AUC MPA. Ogólnie, mediana C0 była poniżej zalecanych wartości 3-5
mikrogramów x h/l, natomiast mediana AUC MPA zasadniczo mieściła się w zalecanych wartościach 30-60 mg x h/l co przemawia za adekwatną ekspozycją na lek. U 79 pacjentów po przeszczepieniu nerki zarejestrowano łącznie 149 zdarzeń
niepożądanych w tym 9 ciężkich zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły jedynie u pacjentów z kohorty A, 8 ciężkich zdarzeń niepożądanych było związanych z lekim CellCept®. Częstość epizodów odrzucania była niska i występowała
głównie w ciągu 3 pierwszych miesięcy po transplantacji. Wszystkie kohorty były zbliżone do siebie pod względem parametrów klinicznych i laboratoryjnych w okresie roku prospektywnej obserwacji.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 150-160)

Oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) concentration and serum lipids profile in patients with nephrotic syndrome treated with steroids

Dyslipidemia is one of the major abnormality in laboratory tests result found in patients with nephrotic syndrome (NS). Cumulation of the atherogenic lipoproteins fractions, including oxidized low-density lipoproteins, can promote atherosclerosis development in this group of patients. The aim of this study was to evaluate serum lipids profile, with particular emphasis on oxLDL, in the group of patients with nephrotic syndrome treated with steroids. There were 41 nephrotic syndrome patients (mean age 44.15±14.37y) and 24 healthy volunteers (mean age 42.58±8.35y) qualified to this study. Patients were
treated with steroids infusions (1000 mg of methylprednisolone infusion for 3 days) with subsequently oraly given steroids with dosage reduction. Patients were observed for 22.82±13.08 months. Twenty six patients achieved remission. The oxLDL concentration was measured with commercial kit (Oxidized LDL Competitive ELISA Kit; Mercodia, Sweden). Other lipoproteins concentration was measured in routine way. At the beginning of the study patients with NS, comparing them with healthy
volunteers group, had statistically significantly higher concentration of: total cholesterol (TCh), high-density lipoproteins cholesterol (Ch-HDL ), low-density lipoproteins cholesterol (Ch-LDL), triglycerides (TG), apolipoprotein B (apoB) and oxidatively modified low density lipoproteins (oxLDL). Just after steroids therapy dyslipidemia was even more intense but after 6 weeks observation results were very similar to those observed in a healthy group. Only triglycerides concentration remained little bit higher till the end of the observation. The concentration of Ch-HDL and apo AI markedly increased during steroids treatment. The risk ofatherosclerosis development, measured with oxLDL concentration, atherogenic index, non-HDL cholesterol concentration, was markedly increased just during first 6 weeks of observation and treatment. It seems that in adults patients with nephrotic syndrome atherogenic dyslipidemia remains just in active phase of the disease. Using steroids in high
dosages intensifies lipids abnormalities temporarily and just after 6 weeks treatment period reduces them significantly.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 145-149)