Epidemiology of calcium phosphate metabolism disturbances among dialysed patients in Poland in 2003-2009

Oral dryness in chronic hemodialysis patients – importance, diagnosis and treatment
6 May 2021
Cardiovascular diseases in patients with end-stage renal disease – the genetic profile of molecular variants associated with endothelial dysfunction
6 May 2021

Tomasz Górski Bogdan Biedunkiewicz Ewa Król Przemysław Rutkowski Marcin Renke Bolesław Rutkowski

Epidemiology of calcium phosphate metabolism disturbances among dialysed patients in Poland in 2003-2009

Tomasz Górski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUM
Kierownik: Prof. dr hab. med. Boleslaw Rutkowski

Bogdan Biedunkiewicz
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUM
Kierownik: Prof. dr hab. med. Boleslaw Rutkowski

Ewa Król
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUM
Kierownik: Prof. dr hab. med. Boleslaw Rutkowski

Przemysław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUM
Kierownik: Prof. dr hab. med. Boleslaw Rutkowski

Marcin Renke
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUM
Kierownik: Prof. dr hab. med. Boleslaw Rutkowski

Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, GUM
Kierownik: Dr hab. med. Marcin Renke

Bolesław Rutkowski
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, GUM
Kierownik: Prof. dr hab. med. Boleslaw Rutkowski

Epidemiologia zaburzeń gospodarki wapniowofosforanowej wśród pacjentów dializowanych w Polsce
w latach 2003-2009

Cel: Analiza zmian w diagnostyce i leczeniu zaburzeń gospodarki wapniowofosforanowej w Polsce w latach 2003-2009.
Materiał i metodyka: Badanie obserwacyjne, podczas którego zbierano corocznie dane ze stacji dializ w Polsce.
Wyniki: Stwierdzono w badanym okresie znaczącą poprawę ocenianych wskaźników gospodarki wapniowo-fosforanowej. W związku z popularyzacją wiedzy o przerzutowych zwapnieniach i związanych z nimi zwiększoną śmiertelnością i zachorowalnością wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, liczba pacjentów dializowanych z płynami o niskim stężeniu wapnia (1,25 mmol/l) wzrosła, ponadto zmniejszyła się istotnie ilość chorych używająca najwyższe dawki wapniowych preparatów wiążących fosforany
Wnioski: Wprowadzenie zaktualizowanych zaleceń Grupy Roboczej powołanej przez Krajowego Konsultanta ds. Nefrologii, które zostały oparte na zaleceniach światowych spowodowało, że dane uzyskane w badaniach wykazały porównywalny, a w niektórych przypadkach nawet większy odsetek pacjentów dializowanych w Polsce, którzy osiągnęli zalecane wartości ocenianych parametrów laboratoryjnych gospodarki wapniowo-fosforanowej, w stosunku do pacjentów leczonych w innych krajach rozwiniętych.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 55-59)

Epidemiology of calcium phosphate metabolism disturbances among dialysed patients in Poland in 2003-2009

Purpose: The aim of the present study was to analyse changes in identification and treatment of calcium phosphate metabolism disturbances in Poland in 2003-2009.
Material and methods: The study was an observational trial, and the data were collected based on annual surveys from dialysis units in Poland. Results: As a result of the examinations it was found that during the study period significant improvements in calcium and phosphate indicators occurred. Due to the dissemination of knowledge on metastatic calcifications and related
mortality and morbidity issues among patients with Chronic Kidney Disease, the number of patients dialysed with fluids containing recommended concentrations of calcium (1.25 mmol/l) has increased, and the amount of the highest dosage
of calcium-based phosphate binders significantly decreased.
Conclusions: Thanks to the annual updated recommendations of the Board of the Polish Nephrology Consultant’s Working Group which were based on the worldwide recommendations it was found that the data obtained in our studies showed a comparable, and in some cases better, percentage of dialyzed patients in Poland who achieved the recommended values of laboratory parameters of calcium and phosphate, in relation to other developed countries.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 55-59)