The use of tacrolimus in the treatment of exacerbation of lupus nephritis – a case report

Multivessel coronary artery disease in patient with endstage kidney disease due to lupus nephritis-case report
4 May 2021
In memory of doctor William E. Harmon (1943-2016)
5 May 2021

Paweł PODGÓRSKI Monika RYBA Zbigniew HRUBY Wojciech WITKIEWICZ

The use of tacrolimus in the treatment of exacerbation of lupus nephritis - a case report

Paweł PODGÓRSKI
Monika RYBA
Zbigniew HRUBY
Wojciech WITKIEWICZ

Oddział Nefrologiczny, z Pododdziałem Diabetologii i Stacją Dializ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy
Ordynator: prof. dr hab. Zbigniew Hruby

Zastosowanie takrolimusu w leczeniu zaostrzenia toczniowego zapalenia nerek – opis przypadku

Toczniowe zapalenie nerek jest jednym z najcięższych powikłań występujących w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego. Głównymi objawami toczniowego zapalenia nerek są białkomocz, aktywny osad moczu, nadciśnienie
tętnicze oraz upośledzenie funkcji nerek. Decyzja odnośnie stosowanego leczenia opiera się na badaniu histopatologicznym bioptatu nerki. Klasy aktywne z proliferacją wymagają agresywnego leczenia immunosupresyjnego. Stosuje się schematy zawierające cyklofosfamid, bądź mykofenolan mofetylu z glikokortykosteroidami w indukcji remisji, natomiast w leczeniu podtrzymującym azatioprynę oraz mykofenolan mofetylu wraz z małymi dawkami glikokortykosteroidów. W opisywanym przypadku klinicznym mamy do czynienia z pacjentką z nefropatią toczniową klasy III u której doszło do zaostrzenia przebiegu choroby. Ze względu na działania niepożądane oraz brak efektu leczniczego typowo stosowanych schematów immunosupresji, w terapii zastosowano takrolimus uzyskując remisję choroby.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 227-229)

The use of tacrolimus in the treatment of exacerbation of lupus nephritis - a case report

Lupus nephritis is one of the most serious complications of systemic lupus erythematosus. The main symptoms of lupus nephritis is proteinuria, active urinary sediment, hypertension and impaired renal function. The decision of treatment is based on histopathological image of kidney biopsy. Classes with active proliferation require aggressive immunosuppressive therapy. Regimens containing cyclophosphamide or mycophenolate mofetil in combination with glucocorticoid are used in induction of remission, in maintenance therapy azathioprine and mycophenolate mofetil with low-dose corticosteroids is used. In the described clinical case we are dealing with a patient with lupus nephritis class III in which there is an exacerbation of the disease. Due to the side effects and lack of therapeuthic effect of typical immunosuppressive regimens used in the managment, tacrolimus was used to obtain remission.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 227-229)