Vascular access for hemodialysis – comprehensive care guidelines

Disturbances of high density lipoproteins metabolism and function in chronic kidney disease
26 April 2021
Influence of pregnancy on diabetic nephropathy and vice versa in patient with long-standing diabetes mellitus type 1 – a case report
26 April 2021

Szymon BRZÓSKO Alicja RYDZEWSKA-ROSOŁOWSKA Tomasz HRYSZKO Beata NAUMNIK

Vascular access for hemodialysis – comprehensive care guidelines

Szymon BRZÓSKO
Alicja RYDZEWSKA-ROSOŁOWSKA
Tomasz HRYSZKO
Beata NAUMNIK

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Beata Naumnik

Dostęp naczyniowy do hemodializy – zasady postępowania

Dostęp naczyniowy do hemodializy (przetoka tętniczo-żylna bądź cewnik naczyniowy) ma kluczowe znaczenie w kompleksowej opiece nad chorymi leczonymi nerkozastępczo zarówno przewlekle jak i w sytuacjach ostrych. Poniższy artykuł przybliża rodzaje dostępu naczyniowego wykorzystywanego w nefrologii i streszcza zasady postępowania w jego użytkowaniu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 16-17)

Vascular access for hemodialysis – comprehensive care guidelines

Vascular access for hemodialysis (arteriovenous fistula or vascular catheter) is of paramount importance in comprehensve care of patients treated by renal replacement therapy both in chronic and acute conditions. The following article
is a short review of the types of vascular access used in nephrology and their
care guidelines.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 16-17)