Influence of pregnancy on diabetic nephropathy and vice versa in patient with long-standing diabetes mellitus type 1 – a case report

Vascular access for hemodialysis – comprehensive care guidelines
26 April 2021
Dialysis fluid leakage into the pleural cavity in children peritoneal dialysis
26 April 2021

Kamila TUZIM Paweł PRZETACZNIK Anna PUZIO Diana BAJERCZAK Iwona BARANOWICZ-GĄSZCZYK

Influence of pregnancy on diabetic nephropathy and vice versa in patient with long-standing diabetes
mellitus type 1 – a case report

Kamila TUZIM
Paweł PRZETACZNIK
Anna PUZIO
Diana BAJERCZAK
Iwona BARANOWICZ-GĄSZCZYK

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab., dr h.c. mult. Andrzej Książek

Wpływ ciąży na przebieg nefropatii cukrzycowej i vice versa u pacjentki z wieloletnią cukrzycą typu 1 – opis przypadku

Wstęp: Cukrzyca typu 1 jest chorobą metaboliczną, której zmienny przebieg glikemii sprzyja rozwojowi przewlekłych powikłań mikro- i makroangiopatycznych.
Opis przypadku: Kobieta, chorująca na cukrzycę typu 1 od 16 roku życia, w wieku 32 lat zaszła w ciążę. Obecność zaawansowanych powikłań mikro- i makroangiopatycznych (obwodowa i autonomiczna neuropatia, retinopatia,
osteoporoza, gastroenteropatia, stopa cukrzycowa, nefropatia) w 10 tygodniu ciąży mogła stanowić wskazanie do jej przerwania, na co pacjentka się nie zgodziła. Pod koniec drugiego trymestru u pacjentki zaobserwowano masywne obrzęki, narastający białkomocz, a następnie pogorszenie funkcji nerek, co było przyczyną rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Mimo dializoterapii, parametry nerkowe ulegały dalszemu pogorszeniu (kreatynina 3,2 mg/dl, białko
w dobowej zbiórce moczu – 11050 mg/dobę, eGFR – 17,8 ml/min/1,73m^2). Na tle powyższych powikłań stwierdzono wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, które stało się przyczyną rozwiązania ciąży cięciem cesarskim w 34 hbd.
Przedwcześnie urodzona dziewczynka, z powodu niskiej masy urodzeniowej oraz niewydolności oddechowej przebywała 6 dni w inkubatorze pod respiratorem. Obecnie jej rozwój psychomotoryczny i umysłowy jest prawidłowy. Pacjentka
(w V stadium przewlekłej choroby nerek) jest wciąż dializowana i oczekuje na transplantację.
Wnioski: Analiza przypadku wykazała, że zmiany fizjologiczne, zachodzące w ciąży predysponują do dynamicznej progresji nefropatii u kobiet z cukrzycową chorobą nerek, która może doprowadzić do powikłań w ciąży.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 18-21)

Influence of pregnancy on diabetic nephropathy and vice versa in patient with long-standing diabetes
mellitus type 1 – a case report

Background: Type 1 diabetes is a metabolic disease with changeable level of glucose in blood, which favors the development of long-term micro- and macrovascular complications.
Case report: A female patient diagnosed with type 1 diabetes at the age of 16 became pregnant at the age of 32. Presence of numerous micro- and macrovascular complications (peripheral and autonomic neuropathy, retinopathy, osteoporosis, diabetic gastroenteropathy, diabetic foot, nephropathy) in 10th week of pregnancy might have been a maternal indication for termination of the pregnancy, for which the patient did not agree. At the end of second trimester the patient developed massive edema, increasing proteinuria and impairment of renal function, which required renal replacement therapy (creatinine 1.8 mg/
dl, protein in urine 7 g/24h) detected in 2nd trimester required renal replacement therapy. Despite hemodialysis, permanent loss of renal function was observed (creatinine 3.2 mg/dl, 24-hour urine protein excretion 10104 mg/24h, eGFR – 17.8
ml/min/1,73m2). The patient was diagnosed with intrauterine growth restriction, which led to a premature delivery by cesarean section (34 hbd). Because of the low birth weight and respiratory failure, the newborn was kept in the incubator for 6 days. Currently, the psychomotor and mental development of the child is normal. The patient is at stage four chronic kidney disease and is placed on the transplant qualification list.
Conclusions: Based on the analysis it was concluded that physiological changes during pregnancy predispose to rapid progression of diabetic nephropathy, which may lead to complications inpregnancy.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 18-21)