Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in high flux hemodialysis patients

10th Congress of the International Association for the History of Nephrology in Wieniec Zdroj
22 April 2021
The clinical course of granulomatosis with polyangiitis with renal involvement in material of the University Clinical Centre in Gdansk
26 April 2021

Krzysztof CIESZYŃSKI Andrzej KACZMAREK Mateusz PACIORKOWSKI Anna SOWIŃSKA Alicja E. GRZEGORZEWSKA

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in high flux hemodialysis patients

Krzysztof CIESZYŃSKI

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym i Reumatologicznym, Pleszewskie Centrum Medyczne, Pleszew
Ordynator: Dr n. med. Krzysztof Cieszyński

Andrzej KACZMAREK
Stacja Dializ nr 1 Fresenius Nephrocare, Pleszew
Dyrektor: Dr n. med. Andrzej Kaczmarek

Mateusz PACIORKOWSKI
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym i Reumatologicznym, Pleszewskie Centrum Medyczne, Pleszew
Ordynator: Dr n. med. Krzysztof Cieszyński


Anna SOWIŃSKA
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Moczko

Alicja E. GRZEGORZEWSKA
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych wysokoprzepływową hemodializą

Wprowadzenie: Mocznica, ale także dializoterapia, mają istotny wpływ na progresję chorób sercowo – naczyniowych. Stosowanie błon o zwiększonej przepuszczalności może przyczyniać się do spowolnienia postępu uszkodzenia serca i poprawienia rokowania.
Cele: Porównanie stężenia izoformy sercowej troponiny T oznaczanej w surowicy metodą ultraczułą (hs-cTnT) u pacjentów przewlekle leczonych hemodializą wysokoprzepływową (HF-HD) i osób z grup referencyjnych, ocena predyktorów stężenia hs-cTnT oraz zależności pomiędzy stężeniem hs-cTnT a prawdopodobieństwem przeżycia dializowanych chorych.
Pacjenci i metody: Do badania zakwalifikowano 35 chorych leczonych HF-HD, u których oznaczono stężenie hs-cTnT w surowicy, oraz analizowano wybrane parametry demograficzne, kliniczne i laboratoryjne w odniesieniu do hs-cTnT.
Po 4 latach od badania przekrojowego oceniono wpływ stężenia hs-cTnT na przeżycie dializowanych chorych. Grupy kontrolne stanowiło 23 chorych po przeszczepieniu nerki oraz 48 osób zdrowych.
Wyniki: U 82,9% pacjentów leczonych HF-HD stężenie hs-cTnT było powyżej normy. Chorzy leczeni HF-HD mieli wyższe stężenia niż osoby zdrowe (p < 0,0001), ale podobne do stwierdzonych u osób po przeszczepieniu nerki (p =
0,978). Determinantami podwyższenia stężenia hs-cTnT w surowicy chorych leczonych HF-HD były przebyty udar mózgu (β 0,949, p < 0,001), niewydolność serca w klasie III wg NYHA (β 0,643, p = 0,011) i cukrzycowa choroba nerek (β
0,438, p = 0,047). Dwuletnie przeżycie chorych leczonych HF-HD wyniosło 81%, a czteroletnie 43%. Stwierdzono zależność między stężeniem hs-cTnT w surowicy a prawdopodobieństwem przeżycia chorych (log rank test, p = 0,039).
Wnioski: Stężenia hs-cTnT u chorych dializowanych metodą HF-HD są wyższe niż u osób zdrowych, a ich analiza ma znaczenie w ocenie ryzyka sercowo – naczyniowego oraz prawdopodobieństwa przeżycia chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 1-6)

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in high flux hemodialysis patients

Introduction: Uraemia as well as dialysis therapy have relevant influence on progression of cardiovascular diseases. The usage of increased permeability membranes may contribute to slowing the progression of cardiac damage and improve prognosis.
Objectives: To compare serum high sensitivity cardiac troponin T ( hs-cTnT) levels in patients treated with high-flux hemodialysis (HF-HD) and reference groups; evaluation of serum hs-cTnT predictors and dependence between serum
hs-cTnT levels and survival probability of dialyzed patients.
Patients and methods: Serum hs-cTnT levels were measured in 35 patients treated with HF-HD as well as selected demographic, clinical and laboratory parameters with respect to hs-cTnT. The impact of serum hs-cTnT levels on
dialyzed patient survival was evaluated after 4 years since the cross-sectional study. Reference groups consisted of 23 patients who received renal graft and 48 healthy volunteers.
Results: In 82.9% of HF-HD patients, serum hs-cTnT level exceeded the upper reference limit. Patients treated with HF-HD compared with healthy ones presented higher hs-cTnT concentration (p < 0.0001), but similar to that observed in patients after kidney transplantation (p = 0.978). Determinants of elevated serum hs-cTnT level in HF-HD patients were: history of cerebral stroke (β 0.949, p < 0.001), NYHA III heart failure (β 0.643, p = 0.011), and diabetic nephropathy (β
0.438, p = 0.047). Two-year survival of patients treated with HF-HD was 81% and four-year survival was 43%. There was an association between serum hs-cTnT level and survival probability (log rank test, p = 0.039).
Conclusions: Serum hs-cTnT levels in HF-HD patients are higher than in healthy subjects and their analysis is important in assessing cardiovascular risk and survival probability of patients.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 1-6)