Cardiovascular risk assessment in patients with chronic kidney disease

Investigation into fibroblast growth factor 23 relationship with some inflammation reactions in chronic hemodialysis patients
30 March 2021
Is metformin safe in patients with chronic kidney disease?
1 April 2021

Anna Tomaszuk-Kazberuk Hanna Bachórzewska-Gajewska Paulina Łopatowska Elzbieta MŁodawska Iwona Jakubowska Maciej MaŁyszko Jolanta Małyszko

Investigation into fibroblast growth factor 23 relationship with some inflammation reactions in chronic hemodialysis patients

Anna Bednarek-Skublewska

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik:
Prof. dr hab. m. h. c. Andrzej Książek


Marcin Dziedzic

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik:
Prof. dr hab. n. farm. Janusz Solski


Andrzej Książek

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik:
Prof. dr hab. m. h. c. Andrzej Książek

Poszukiwanie związku fibroblastycznego czynnika wzrostu 23 z wybranymi parametrami
procesu zapalnego u pacjentów przewlekle hemodializowanych

Wprowadzenie: Fibroblastyczny czynnik wzrostu 23 (ang. fibroblast growth factor, FGF 23), odpowiedzialny za utrzymanie homeostazy fosforanowej, jest niezależnym czynnikiem predykcyjnym śmiertelności i chorobowości u pacjentów przewlekle hemodializowanych (HD). Przeprowadzona ostatnio w tej grupie chorych analiza wykazała również, że postępujący wzrost stężenia FGF 23 w surowicy krwi badanych hamuje reakcje obronne organizmu wobec zakażenia. Hormon ten upośledza bowiem rekrutację neutrofili i ich aktywację, a także ogranicza adhezję neutrofilów oraz przenikanie do tkanek zmienionych zapalnie. Biorąc pod uwagę negatywny udział FGF 23 w reakcjach obronnych, dlatego celem badań wykonanych u pacjentów przewlekle HD było sprawdzenie czy obecny jest również związek FGF 23 z innymi wykładnikami aktywacji immunologicznej.


Materiał i Metodyka: W 84 osób (mediana wieku: 69,0 lat, mediana czasu leczenia HD: 31 miesięcy) oznaczono w surowicy zarówno stężenie (st.) natywnej cząsteczki FGF 23 jak i: interleukiny (IL) 6 i 10, białka C - reaktywnego (ang. high sensitive C-
-reactive protein, hs CRP), rozpuszczalnego receptora I dla czynnika martwicy nowotworów α (ang. soluble Tumor Necrotic Factor Receptor I, s TNF RI) oraz stężenia rutynowo oznaczanych parametrów oceniających stan kliniczny chorych.


Wyniki: Średnie st. FGF 23 wynosiło 990,7 pg/ml (zakres: 258,7 - 18821,3). Nie wykazano by FGF 23 korelował z: IL-6 (p = 0,57), IL-10 (p = 0,58), hs CRP (p =0,25), s TNF RI (p = 0,14). Dodatkowo zaobserwowano, że FGF 23 nie miał związku z czasem leczenia HD (p = 0,91), dawką HD (p = 0,95) oraz wskaźnikiem chorobowości (p = 0.15), stwierdzając obecność pozytywnej zależność FGF 23 z fosforem (p = 0,04) oraz istnienie ujemnej korelacji z wiekiem pacjentów (p = 0,05). Wnioski: Badania przeprowadzone u pacjentów przewlekle hemodializowanych nie wykazały związku FGF 23 z analizowanymi, wybranymi parametrami aktywacji immunologicznej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 13-16)

Investigation into fibroblast growth factor 23 relationship with some inflammation reactions in
chronic hemodialysis patients

Introduction: Fibroblast growth factor 23 (FGF 23), regulating phosphate balance in the body, is well known as a significant independent predictor of morbidity and mortality in chronic hemodialysis (HD) patients. But, there is
some proof that elevated serum FGF 23 level is also responsible for the presence of the increased risk infection among these subjects. This hormone impairs the activation and recruitment of neutrophils to local sites of infection.
Taking into consideration this negative influence of FGF 23 on host defence against bacterial infection, the aim of this study performed in chronic HD patients, was to examine if there could be additional FGF 23 impact on other immunological reactions.


Material and Methods: The analysis was performed in eighty four subjects (median age: 69 years, median vintage HD: 31 months). The serum level of intact FGF 23 and the following biochemical parameters were measured: interleukin (IL) 6 and 10, high sensitive C-reactive protein (hs CRP), soluble Tumor Necrotic Factor α Receptor I (s TNF RI), and additionally, some routine standard parameters necessary for the patient assessment.


Results: Mean serum level of FGF 23 (990.7 pg/ml, range: 2587 -18821.3). There was no relationship between FGF 23 and: IL-6 (p = 0.57), IL-10 (p = 0.58), hs CRP (p = 0.25), s TNF RI (p = 0.14). In addition, FGF 23 had no correlation with mean
vintage HD (p = 0.91) and comorbiditiy index (p = 0.15). It was proved that FGF 23 positively correlated with phosphorus (p = 0.04). Conclusions: In studied group of chronic HD patients there was no direct FGF
23 relationship with all studied biochemical parameters of immunological reactions.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 13-16)