Is metformin safe in patients with chronic kidney disease?

Cardiovascular risk assessment in patients with chronic kidney disease
1 April 2021
Copeptin – clinical significance
1 April 2021

Michał Holecki Jerzy Chudek

Is metformin safe in patients with chronic kidney disease?

Michał Holecki

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w Katowicach
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jan Duława

Oddział Chorób Wewnętrznych OSK w Katowicach
Kierownik:
Dr hab. med. Michał Holecki


Jerzy Chudek

Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Wydział Lekarski w Katowicach, SUM w Katowicach
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Jerzy Chudek

 

Czy stosowanie metforminy u chorych na przewlekłą chorobę nerek jest bezpieczne?

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2017 roku, metformina jest lekiem pierwszego wyboru przy rozpoczynaniu farmakoterapii u chorych na cukrzycę typu 2, niezależnie od masy ciała. Przewlekłą choroba nerek (PChN) w stadium 4 i 5 stanowi jedne z nielicznych przeciwskazań do stosowania metforminy w praktyce klinicznej, ze względu na istotne ograniczenie eliminację leku, i zwiększenia jego stężenia w organizmie przy filtracji kłębuszkowej (eGFR) < 30 ml/min/1.73 m2, i obawy przed wystąpieniem działań niepożądanych, zwłaszcza kwasicy mleczanowej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że odpowiednia modyfikacja dawki zależnie od eGFR nie powoduje zwiększenie stężenia mleczanów w surowicy nawet < 30 ml/min/1.73 m2. U chorych z umiarkowanym PChN ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej spowodowanej stosowanie metforminy jest niewielkie, a korzyści wynikają ze zmniejszenia śmiertelności całkowitej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 21-22)

Is metformin safe in patients with chronic kidney disease?

Metformin, according to the guidelines of Polish Society of Diabetes is the first choice drug when starting pharmacotherapy in patients with type 2 diabetes, regardless of body weight. Chronic kidney disease (CKD) at stages 4 and 5 is one of the few contraindications to metformin in clinical practice, due to the significant reduction in the elimination of the drug and its increased concentration in the body in patients with glomerular filtration (eGFR) <30 ml/min/1.73 m2, and concerns about the occurrence of side effects, especially lactic acidosis. The results of performed studies indicate that appropriate dose modification based on eGFR does not result in an increase in serum lactate levels in patients with eGFR <30 ml/min/1.73 m2. In patients with moderate CKD. the risk of lactic acidosis related to metformin is low, and the benefit is related to the reduction in total mortality.
(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 21-22)