52nd ERA–EDTA Congress in London, 2015 – summary of Polish nephrologists participation

Report from the Congress of the International Society for Hemodialysis in Kuala Lumpur, September 13-16, 2015
26 April 2021
Report on 22nd Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Kołobrzeg 18–20 June, 2015
26 April 2021

Ostrowski JANUSZ Bolesław RUTKOWSKI

Dialysis fluid leakage into the pleural cavity in children peritoneal dialysis

Agnieszka KLUSKA-JÓŹWIAK
Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska

Alfred WARZYWODA
Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska

Przemysław MAŃKOWSKI
Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
Kierownik: Dr hab. med. Przemysław Mańkowski

Jacek ZACHWIEJA
Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska

Zaciekanie płynu dializacyjnego do jamy opłucnej u dzieci dializowanych otrzewnowo

Dializa otrzewnowa (ADO,CADO) stanowi podstawową metodę leczenia nerkozastępczego u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek. Jak każda z metod leczenia posiada swoje zalety jak i wady. Do wad niewątpliwie zaliczyć należy możliwość wystąpienia zapalenia otrzewnej, zapalenia kanału/ujścia cewnika, zaciekania płynu dializacyjnego w powłoki jak i do jamy opłucnej, stwardniające zapalenie otrzewnej oraz tworzenie przepuklin przeponowych, pachwinowych, mosznowych lub kresy białej. Zaciekanie płynu dializacyjnego do jamy opłucnej jest powikłaniem dość rzadkim, lecz może stanowić potencjalne zagrożenie życia (w sytuacjach znacznego nasilenia objawów temu towarzyszących). W artykule omówione zostaną 2 przypadki dzieci dializowanych otrzewnowo, u których obserwowano zaciekanie płynu do jamy opłucnowej. Na ich podstawie zostanie omówiony pokrótce mechanizm powstawania zacieku, sposób jego diagnozowania jak i postępowanie terapeutyczne.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 22-25)

Dialysis fluid leakage into the pleural cavity in children peritoneal dialysis

Peritoneal dialysis (APD, CAPD) is the primary method of renal replacement therapy in children with end-stage renal disease. As each of the treatment methods has advantages and disadvantages. The disadvantages include undoubtedly
be possibility of peritonitis, inflammation of the channel / mouth of the catheter, sagging dialysis fluid in the shell and into the pleural cavity, sclerosing peritonitis, and the creation of diaphragm hernia, inguinal, scrotal or linea alba. Bleed dialysis fluid into the pleural cavity is a rare complication, but it can pose a potential threat to life (in case of a significant worsening of symptoms associated ago).This article will discuss two cases of children peritoneal dialysis who observed drip fluid into the pleural cavity. On their basis will be discussed briefly the mechanism of infiltration, the way the diagnostic and therapeutic procedures.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 22-25)