Treatment of anemia in patients with advanced chronic kidney disease in Poland

Leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek. Stanowisko zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 2021
24 June 2021

Ryszard Gellert Agnieszka Kalinowska Tomasz Prystacki Dorota Daniewska Wojciech Polak

Treatment of anemia in patients with advanced chronic kidney disease in Poland

Ryszard Gellert
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Agnieszka Kalinowska
MAHTA Sp. z o.o

Tomasz Prystacki
Fresenius Medical Care Polska S.A.

Dorota Daniewska
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Wojciech Polak
Astellas Pharma, Sp. z o.o.

Leczenie niedokrwistości u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek w Polsce

Niedokrwistość jest częstym i niebezpiecznym powikłaniem przewlekłej choroby nerek (PChN). Skala tego zjawiska w Polsce nie jest znana. Przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej 887 dorosłych pacjentów z zaawansowaną PChN (eGFR<30 ml/min/1,73 m2) pod kątem występowania niedokrwistości. Wyniki zestawiono z opublikowanymi danymi epidemiologicznymi na temat zapadalności i chorobowości z powodu niedokrwistości w przebiegu PChN u niedializowanych pacjentów nieotrzymujących czynników stymulujących erytropoezę (ESA). Analizę uzupełniono o dane pozyskane z GUS i NFZ. Obejmowały one rozkład rozpoznań ICD10 N18 w dorosłej populacji Polski i czas leczenia w ambulatoryjnej opiece nefrologicznej. Na tej podstawie oszacowano liczbę osób w Polsce mających wskazania do leczenia ESA na poszczególnych
etapach PChN. Stwierdzono, że liczba pacjentów z PChN wzrosła w ostatnich latach o 10% i sięgnęła 4,68 mln. Chorobowość z powodu niedokrwistości była w polskiej populacji trzykrotnie niższa niż w innych krajach, co wydaje się przemawiać za dobrą opieką lekarską we wczesnych fazach PChN. Z powodu niedokrwistości w przebiegu PChN 1500 osób otrzymywało ESA, a dalsze 9750 osób mogło mieć wskazania do tej terapii. Dostęp do świadczeń nefrologicznych był ograniczony do 50% pacjentów z ustalonym rozpoznaniem, a czas trwania opieki nefrologicznej w Polsce był bardzo krótki, jednak wystarczający do wdrożenia leczenia ESA. W porównaniu do innych krajów, leczenie niedokrwistości w Polsce w zaawansowanych stadiach PChN było nie gorsze, a we wczesnych nawet bardziej skuteczne. Najistotniejszą przyczyną niedostatecznego leczenie nasilonej niedokrwistości wydaje się uciążliwość podawania czynników erytropoetycznych u pacjentów ambulatoryjnych.
(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 33-40)