Low-protein diets and ketoanalogues of amino acids in the treatment of chronic kidney disease – position of the Executive Board of the Polish Society of Nephrology

Wspomnienia Prof. dr hab. med. dr h.c. mult. Franciszek Kokot
23 June 2021
Current status of renal replacement therapy in Poland in 2020
23 June 2021

Sylwia Małgorzewicz Beata Naumnik Andrzej Oko Przemysław Rutkowski Ryszard Gellert

Low-protein diets and ketoanalogues of amino acids in the treatment of chronic kidney disease – position
of the Executive Board of the Polish Society of Nephrology

Sylwia Małgorzewicz
Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

Beata Naumnik
Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Andrzej Oko
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przemysław Rutkowski
Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno Pediatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

Ryszard Gellert
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

Diety niskobiałkowe i ketoanalogi aminokwasów w leczeniu przewlekłej choroby nerek – stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Rekomendacje NKF DOQI (The National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) z roku 2020 zalecają u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w stadiach 3-5, bez cukrzycy, w wyrównanym stanie metabolicznym oraz będących pod ścisłą opieką medyczną stosowanie diety o zawartości białka w granicach 0,55- 0,6 g/kg/dobę. Zastosowanie takiej diety z lub bez ketoanalogów aminokwasów zmniejsza ryzyko schyłkowej niewydolności nerek. Stale rosnąca liczba chorych z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek, wysokie koszty dializoterapii oraz brak korzystnego wpływu wczesnego kwalifikowania do dializy na rokowanie pacjentów, powodują ponowny wzrost zainteresowania stosowaniem diet niskobiałkowych z nadzieją na wydłużenie leczenia zachowawczego. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w oparciu o zalecenia światowe i aktualne wyniki badań naukowych rekomenduje stosowanie diet niskobiałkowych oraz ketanalogów aminokwasów u pacjentów z PChN, jako elementu leczenia w okresie zachowawczym w grupie pacjentów w dobrym stanie klinicznym, u których nie stwierdzono przeciwskazań do tego rodzaju postępowania.
(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 3-6)

Low-protein diets and ketoanalogues of amino acids in the treatment of chronic kidney disease – position
of the Executive Board of the Polish Society of Nephrology

The NKF DOQI (The National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) recommendations from 2020 advice the use in patients with chronic kidney disease (CKD) 3-5 without diabetes, in a stable metabolic state and under strict medical care, a diet with a protein amount of 0.55- 0.6 g / kg / day The use of low-protein with or without ketoanalogues of amino acid reduces the risk of end-stage renal disease. The constantly growing number of patients with advanced chronic kidney disease, the high costs of dialysis therapy and the lack of beneficial effects of early qualification for dialysis on the prognosis of patients cause a renewed interest in the use of low-protein diets with the hope of prolongation conservative treatment.
The position of the Polish Society of Nephrology, based on global recommendations and current scientific research results, recommends the use of low-protein diets and amino acid ketanalogues in patients with CKD as part of conservative treatment in a group of patients in good clinical condition, who have no contraindications for this type of proceeding.
(NEPROL DIAL POL. 2021; 25: 3-6)