Respiratory muscle strength disorders in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis

Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease (ADTKD) – with particular emphasis on disorders associated with a mutation in the gene encoding uromodulin
10 May 2021
Hepatorenal syndrome – a new pathophysiological paradigm
10 May 2021

Grzegorz KOWAL Andrzej RYDZEWSKI Katarzyna CHOJAK-FIJAŁKA

Respiratory muscle strength disorders in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis

Grzegorz KOWAL
Indywidualna Praktyka Rehabilitacyjna w Kielcach
Kierownik: Mgr Grzegorz Kowa

Andrzej RYDZEWSKI
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski

Katarzyna CHOJAK-FIJAŁKA
Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Kierownik: Prof. dr hab. Marek Pieniążek

Zaburzenia siły mięśni oddechowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek dializowanych otrzewnowo

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek dializowanych otrzewnowo (DO) mogą występować zaburzenia oddychania. Mają oni zbliżoną do osób zdrowych masę mięśniową lecz wykazują obniżoną siłę mięśni oddechowych w porównaniu do osób hemodializowanych i pacjentów po przeszczepieniu nerki. Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury opisującej zaburzenia siły mięśni oddechowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek dializowanych otrzewnowo. Do analizy włączano badania, w których w jakiejkolwiek formie oceniano wpływ przewlekłej choroby nerek na układ oddechowy t.j. czynność płuc i siłę mięśni oddechowych u dorosłych pacjentów dializowanych otrzewnowo. Siła mięśni oddechowych została oceniona wartością maksymalnego ciśnienia wdechowego i wydechowego. W oparciu o dostępne piśmiennictwo stwierdzono, że wzrost ciśnienia wewnątrz jamy otrzewnowej następuje w sposób liniowy wraz ze zwiększaniem objętości dializatu. Zwiększone ciśnienie śródbrzuszne powoduje uniesienie przepony i w konsekwencji prowadzi do zmiany mechaniki i funkcji płuc.
Nasuwa się w związku z tym wniosek, iż dializa otrzewnowa wpływa na mechanikę jamy brzusznej, która odgrywa istotną rolę podczas procesu oddychania. W celu poprawy funkcji mięśni oddechowych u pacjentów z przewlekła chorobą nerek leczonych dializą otrzewnową można rozważyć ukierunkowaną rehabilitację obejmującą edukację i ćwiczenia oddechowe.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 170-172)

Respiratory muscle strength disorders in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis

In the population of patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis (PD) can be observed abnormalities of breathing. They are similar to healthy patients muscle mass but they have reduced respiratory muscle strength compared to hemodialysis patients and kidney transplant patients. The aim of this publication was to review the literature describing the disorder of respiratory muscle strength in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis. This analysis includes studies in which, in any form, the effect of chronic kidney disease on the respiratory system such as lung function and respiratory
muscle strength in adult patients on peritoneal dialysis. Respiratory muscle strength was assessed value of the maximum inspiratory and expiratory pressure. Based on the available literature, it was found that the increase in pressure
within the peritoneal cavity increases linearly with increasing volume of dialysate. Increased intra-abdominal pressure lifts the diaphragm and consequently leads to a change in lung function. In summary, peritoneal dialysis affects the mechanics
of the abdominal cavity, which plays an important role in the breathing process. In order to improve respiratory muscle function in patients with chronic kidney disease on peritoneal dialysis may be considered targeted education and rehabilitation including breathing exercises.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 170-172)