Leptospirosis as the cause of acute kidney injury – two case reports and literature review

Fertility disturbances in women with chronic kidney disease
10 May 2021
Antiphospholipid syndrome associated nephropathy
10 May 2021

Piotr KUCZERA Katarzyna KWIECIEŃ Marcin ADAMCZAK Teresa BĄCZKOWSKA Jolanta GOZDOWSKA Katarzyna MADZIARSKA Hanna AUGUSTYNIAK-BARTOSIK Beata CZERWIEŃSKA Marian KLINGER Magdalena DURLIK Andrzej WIĘCEK

Leptospirosis as the cause of acute kidney injury – two case reports and literature review

Małgorzata JAWORSKA
Wacław BENTKOWSKI

Klinika Nefrologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie
Kierownik Kliniki: Lek. med. Wacław Bentkowski

Leptospiroza, jako przyczyna ostrego uszkodzenia nerek - opis dwóch przypadków klinicznych i przegląd piśmiennictwa

Leptospirozy (krętkowice) to choroby zakaźne wielu gatunków zwierząt wolno żyjących, zwierząt domowych a także ludzi. Czynnikiem etiologicznym są różne gatunki krętków z rodzaju Leptospira. Występują one na całym świecie, powodując zakażenia w strefach tropikalnych, subtropikalnych oraz umiarkowanych, w klimacie ciepłym i wilgotnym. Rezerwuarem krętków Leptospira spp. są gryzonie (głównie szczury), dzikie zwierzęta, ale również psy, koty, świnie, konie, bydło
domowe. Źródłem zakażenia są chore zwierzęta lub nosiciele, a nośnikiem zakażenia głównie woda i gleba oraz rośliny zanieczyszczone moczem zakażonych zwierząt. Człowiek zakaża się przez uszkodzoną skórę, błony śluzowe, spojówki,
inhalację, jak również spożycie mięsa chorych zwierząt i skażonej żywności. W obrazie klinicznym choroby mogą pojawić się zmiany patologiczne nerek, wątroby, płuc, serca, mózgu, narządu wzroku oraz ośrodkowego układu nerwowego. Celem rozpoznania choroby należy wykonać badania mikroskopowe oraz posiewy bezpośrednie z krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, badania serologiczne - test aglutynacji mikroskopowej (MAT), test immunoenzymatyczny
ELISA, test immunofluorescencyjny oraz PCR. Leczenie odpowiednimi antybiotykami należy rozpocząć natychmiast po pojawieniu się podejrzenia leptospirozy, najlepiej do piątego dnia od początku choroby. Przedstawiamy dwa przypadki kliniczne leptospirozy będącej przyczyną ostrej niewydolności nerek wraz z syntetycznym przeglądem piśmiennictwa.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 136-139

Leptospirosis as the cause of acute kidney injury – two case reports and literature review

Leptospirosis (treponematoses) is an infection of many species of freeliving animals, domestic animals and humans. Its etiological agents are different species of spirochaete of the genus Leptospira. Such type of bacteria is ubiquitous in tropical, subtropical and temperate zones as well as in warm and humid climate. Rodents (mainly rats), wild animals, as well as dogs, cats, pigs, horses and domestic cattle are disease reservoir of the spirochaete Leptospira spp. Sick animals or infection carriers are the source of the infection whereas water, soil and plants contaminated with urine of infected animals are main
fomite. Infection may occur through skin damage, mucous membranes, conjunctivi, inhalation as well as consumption of meat from infected animals and contaminated food. Pathological changes in kidneys, liver, lungs, heart, brain, ocular and central nervous system may occur during the course of this disease. In order to diagnose it either microscopic examination should be performed or culture obtained directly from blood, urine or cerebrospinal fluid or, serological tests - MAT test (microscopic agglutination test) ELISA enzyme immunoassay, immunofluorescence assay and PCR. Treatment with appropriate antibiotics
should be started immediately after the appearance of leptospirosis, preferably by the fifth day after the first symptoms.
Two clinical cases of leptospirosis resulting in acute kidney failure will be presented in this work along with a brief review of the literature.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 136-139)