Rehabilitation of patients after kidney transplantation

Can 18-month volemic control with bioimpedance spectroscopy prevent cardiac damage in hemodialysis patients?
6 May 2021
Multi-organ consequences of uraemic compound accumulation
7 May 2021

Marzena Janas Stanisław Niemczyk Stanisław Mazur

Rehabilitation of patients after kidney transplantation

Żanna Fiodorenko-Dumas
Wroclaw Medical University, Department of Physiotherapy
Head: Prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Rafał Małecki
Wroclaw Medical University, Department of Angiology, Hypertension and Diabetology
Head: Prof. dr hab. Rajmund Adamiec

Maciej Rabczyński
Wroclaw Medical University, Department of Angiology, Hypertension and Diabetology
Head: Prof. dr hab. Rajmund Adamiec

Ilias Dumas
Wroclaw Medical University, Department of Physiotherapy
Head: Prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz


Małgorzata Paprocka-Borowicz
Wroclaw Medical University, Department of Physiotherapy
Head: Prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Rehabilitacja pacjentów po przeszczepie nerki

Przeszczepy allogeniczne nerek w oparciu o dotychczasową wiedzę stanowią procedurą niestwarzającą większych problemów wśród chirurgów. Poprawa stanu zdrowia po zabiegu zależy w dużej mierze od współpracy wielu członków zespołu terapeutycznego. Rehabilitacja po transplantacji staje się dla wielu fizjoterapeutów problemem w postępowaniu z takim pacjentem a zbyt mała ilość literatury na ten temat nie wyjaśnia, jakimi metodami można się posługiwać, żeby bezpiecznie doprowadzić chorego do stanu zdrowia. Celem pracy była próba analizy dostępnej literatury poruszającej tematykę aktywności fizycznej i rehabilitacji u chorych dializowanych i po przeszczepie nerki. Opracowanie przygotowano w oparciu o zbiór artykułów poruszających tematykę rehabilitacji osób z chorobami nerek. W oparciu o dostępne piśmiennictwo można stwierdzić, że brak przeciwwskazań medycznych pozwala na pionizację chorego w trzeciej dobie po zabiegu. Regularna nadzorowana aktywność fizyczna umożliwia wprowadzanie ćwiczeń z obciążeniem submaksymalnym nie większym niż 80 %Vo2max.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 77-80)

Rehabilitation of patients after kidney transplantation

Patients undergoing kidney allotransplants need help in recovery. Improvement of health status after the intervention depends in large measure on cooperation of the therapeutic team. For many physiotherapists, rehabilitation after transplantation becomes a problem with such patients, and there is scant data in the literature about methods for encouraging patients to exercise. The aim of this study was to analyze the accessible literature relating to physical activity and rehabilitation of patients dialyzed after kidney transplant. Also the performance of proceeding in improving the patients after kidney transplant
and the continuation of the farther physical activity. The review was based on articles relating to the rehabilitation of patients
with kidney disease. Based on the literature we can state that kidney transplant patients may sit upright as soon as the 3rd day after transplantation if there are no medical contraindications. Regular supervised physical activity allows initiating training
with the submaximal workload not greater than 80% Vo2max.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 77-80)