A creation story of the first machine for quotidian home hemodialysis

Report on 21st Scientific and Educational Conference of the Polish Society of Nephrology, Lublin, June 12–14, 2014
7 May 2021
Clinical practice guidelines on diagnosis and treatment of hyponatraemia
7 May 2021

Zbylut Twardowski

A creation story of the first machine for quotidian home hemodialysis

Zbylut Twardowski

Professor Emeritus of Medicine, University of Missouri, Columbia, Missouri, US

Dzieje tworzenia pierwszego aparatu do codziennej domowej hemodializy*

Pomysł stworzenia pierwszego aparatu do codziennej domowej hemodializy powstał we wczesnych latach 1970-ych i stopniowo ewaluował. Po pierwsze, maszyna powinna regenerować dializatory i przewody w celu zmniejszenia kosztów, a także oszczędzać czas chorego na montowanie dializatora przed następnym zabiegiem. Ponadto powinna produkować ultraczysty dializat zdatny
do dożylnego podawania, zastępujący roztwór soli fizjologicznej. Pierwsza taka maszyna zbudowana została przez nowo założoną firmę, Aksys Ltd, i zatwierdzona przez FDA do stosowania klinicznego w USA w 2002 r. Aparat, zwany PHD® był stosowany u 308 pacjentów w 38 ośrodkach. Wyniki kliniczne były bardzo dobre ale finansowe złe z powodu zbyt częstych awarii. Firma zbankrutowała a pomysły zostały przejęte przez firmę Baxter, która zbudowała maszynę zwaną Vivia, która jest stosowana w Europie i w badaniu przez FDA do stosowania w US. Po stwierdzeniu, że PHD® odniósł sukces inne firmy wytworzyły inne sztuczne nerki do codziennych domowych hemodializ w USA i Europie.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 107-111)

A creation story of the first machine for quotidian home hemodialysis

The idea to create the first machine for daily home hemodialysis was established in the early 1970s and gradually evolved. Firstly, the machine should regenerate dialyzers and lines in order to reduce costs, and saving the patient time to mount a dialyzer before the next procedure. Moreover, this apparatus should produce ultrapure dialysate suitable for intravenous administration, replacing the saline solution. The first such machine was built by the newly founded company, Aksys Ltd, and approved by the FDA for clinical use in the US in 2002. This machine, called PHD® was used in 308 patients in 38 centers. The clinical results were very good but financial bad due to too frequent breakdowns. The company went bankrupt and ideas have been taken over by Baxter, who built a machine called Vivia, which is used in Europe and audited by the FDA for use in
the US. After finding PHD® success other companies created artificial kidneys for daily home hemodialysis in the United States and Europe.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 107-111)