The sense of coherence and the level of knowledge of the disease in dialysed patents

Cardiovascular diseases in patients with end-stage renal disease – the genetic profile of molecular variants associated with endothelial dysfunction
6 May 2021
Can 18-month volemic control with bioimpedance spectroscopy prevent cardiac damage in hemodialysis patients?
6 May 2021

Tomasz Górski Bogdan Biedunkiewicz Ewa Król Przemysław Rutkowski Marcin Renke Bolesław Rutkowski

The sense of coherence and the level of knowledge of the disease in dialysed patents

Krystyna Kurowska
Renata Żytko

Zakład Teorii Pielęgniarstwa przy Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa CM w Bydgoszczy UMK Toruń
Kierownik: Dr n med. Mirosława Felsmann

Poczucie koherencji a stan posiadanej wiedzy o schorzeniu u osób dializowanych

Wstęp: Poczucie koherencji (SOC), wprowadzone przez Antonovsky’ego, wyjaśnia związek ze zdrowiem. Wysokie daje wiarę w sens życia, jego uporządkowanie, przewidywalność, co sprawia, że pacjent chce być zdrowym i sprawnie funkcjonować. Leczenie niewydolności nerek, ze względu jej przewlekłość, utrudnia jednak to funkcjonowanie. Ważnym czynnikiem, wypływającym na poziom SOC jest odpowiedni poziom wiedzy. Wyedukowany utrzymuje optymalny stan zdrowia.
Cel pracy: Określenie wpływu poziomu poczucia koherencji na stopień posiadanej wiedzy, u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek, poddawanych dializoterapii, jako wyznacznik w powrocie do optymalnego stanu zdrowia.
Materiał i metodyka: Badaniem objęto 80 pacjentów dializowanych w Stacji Dializ X Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy oraz w Stacji Dializ AVITUM w Nakle. Poczucie koherencji zostało ocenione za pomocą kwestionariusza SOC-29 autorstwa Antonovsky’ego a pomiar posiadanej wiedzy w zakresie hemodializy i przewlekłej niewydolności nerek ankietą konstrukcji własnej.
Wyniki: Badani nie różnili się znacząco między sobą zarówno poziomem poczucia koherencji i jak i stanem posiadanej wiedzy. Uzyskali przeciętnie wyniki. Najwyżej oceniono poczucie zrozumiałości, najniżej zaradności/ sterowności. Wyższe wyniki SOC i w zakresie posiadanej wiedzy o schorzeniu odnotowano u mężczyzn, osób w wieku 61-70 lat, z wykształceniem średnim, będących w związku małżeńskim, zamieszkujących w mieście. Wykazano istnieje związku pomiędzy SOC a zakresem posiadanej wiedzy tj., wyższy poziom ogólnego SOC i zrozumiałości prezentowali badani o przeciętnym poziomie wiedzy, natomiast
wyższy poziom poczucia zaradności/ sterowności i sensowności o wysokim poziomie.
Wnioski: Określenie poziomu SOC i jego korelacji ze stanem posiadanej wiedzy może posłużyć jako czynnik wpływający na skuteczną walkę z chorobą nerek, poprawę jakości życia oraz zachowanie optymalnego stanu zdrowia.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 66-70)

The sense of coherence and the level of knowledge of the disease in dialysed patents

Introduction: The sense of coherence (SOC), introduced by Antonovsky explains relation with health. High SOC level gives faith in the meaning of life, its order and predictability. Renal failure treatment, because of its chronic character,
hinders everyday functioning. Knowledge about the disease is crucial factor that influences level of the sense of coherence.
Aim of the study: Defining the influence of the sense of coherence on the level of knowledge in patients with chronic renal failure, subjected to dialysis, as a determinant of returning to optimal health.
Material and methods: The research involved 80 patients treated with dialysis in Nephrology Clinical Ward and Dialysis Center in 10 Military Research Hospital and Polyclinic in Bydgoszcz and in AVITUM Dialysis Center in Nakło.
Respondents were tested using Life Orientation Questionnaire SOC – 29 and personal questionnaire.
Results: Respondents gained average level of the sense of coherence and level of knowledge. Higher SOC and level of knowledge results gained men, patients between 61-70 years of age, with secondary education, married, living in a city. The research showed that there is a relation between SOC and level of knowledge. Higher general SOC and comprehensibility results got patients with an average level of knowledge. Patients with higher sense of manageability and meaningfulness presented higher level of knowledge of the disease.
Conclusion: Defining the level of the sense of coherence and its correlation with obtained knowledge may have an influence on effective struggle with renal disease. It may improve the quality of life and help to maintain optimal health.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 66-70)