Severe lupus nephritis: relative proteinuria and erythrocyturia marker (Ecyt) as the parameters of monitoring efficacy of cyclophosphamide pulse therapy

Polish Society of Nephrology position statement on the anaemia management in patients with chronic kidney disease
5 May 2021
The impact of personalized education on adherence to medical recommendations and effectiveness of treatment of calcium-phosphate disorders in patients with chronic renal failure undergoing chronic dialysis
6 May 2021

Prof. dr hab. Andrzej Więcek (przewodniczący) Prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień Prof. dr hab. Magdalena Durlik Prof. dr hab. Jolanta Małyszko Dr hab. Teresa Nieszporek Prof. dr hab. Michał Nowicki Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski Prof. dr hab. Tomasz Stompór

Severe lupus nephritis: relative proteinuria and erythrocyturia marker (Ecyt) as the parameters of monitoring efficacy of cyclophosphamide pulse therapy

Barbara Bułło-Piontecka
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Bolesław Rutkowski

Zbigniew Zdrojewski
Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Zbigniew Zdrojewski

Ewa Król
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Bolesław Rutkowski

Bolesław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. Bolesław Rutkowski

Ciężka nefropatia toczniowa: względna proteinuria i wskaźnik erytrocyturii (Ecyt) jako parametry monitorowania efektywnośći leczenia pulsami cyklofosfamidu

Wprowadzenie. Cyklofosfamid (CYC) jest nadal zalecany w terapii immunosupresyjnej aktywnej postaci nefropatii toczniowej (LN). Celem pracy było poszukiwanie laboratoryjnych wskaźników monitorowania efektywności leczenia pulsami CYC u pacjentów z ciężką LN.
Pacjenci i Metody. Analizie retrospektywnej poddano grupę chorych z LN leczonych pulsami CYC w jednym ośrodku klinicznym. W badanej grupie było 67 dorosłych pacjentów. CYC podawano dożylnie jeden raz w miesiącu przez okres
6 miesięcy. Leczenie CYC aktywnej LN nie okazało się efektywne u wszystkich pacjentów. Zatem badaną grupę podzielono na dwie podgrupy: RE - reagujących oraz N-RE - niereagujących na leczenie CYC. Kryterium podziału na te dwie podgrupy stanowił spadek białkomoczu w okresie 6 miesięcy leczenia. Erytrocyturię, która jest badaniem półilościowym oceniano jako wskaźnik erytocyturii (Ecyt).
Wyniki. Przed rozpoczęciem leczenia CYC wyraźne różnice pomiędzy RE i N-RE stwierdzono w badaniach: wielkość erytrocyturii, miano przeciwciał ANA, stężenie IgG i C3 w surowicy. Po 6 miesiącach terapii zaobserwowano znaczącą
różnicę w wielkości proteinurii (także względnej proteinurii) oraz erytrocyturii pomiędzy podgrupami. W okresie terapii CYC u RE zaobserwowano wyraźny spadek wskaźnika Ecyt. Ponadto stwierdzono znamienną statystycznie korelację pomiędzy wskaźnikiem Ecyt i względną proteinurią u RE (r=0,97; p=0,0004). W grupie N-RE wskaźnik Ecyt nie uległ zmianie.
Wnioski. Wydaje się, że u pacjentów z aktywną LN istnieją dwie populacje pacjentów, jedna charakteryzująca się wrażliwością na leczenie pulsami CYC oraz druga niereagująca na tego typu terapię. Względna wielkość dobowego wydalania białka z moczem mierzona jako procentowy stosunek do wartości sprzed leczenia i erytrocyturia, mierzona jako wskaźnik Ecyt są równorzędnymi parametrami monitorowania leczenia CYC u chorych z LN.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 27-31

Severe lupus nephritis: relative proteinuria and erythrocyturia marker (Ecyt) as the parameters of monitoring efficacy of cyclophosphamide pulse therapy

Introduction. Treatment with cyclophosphamide (CYC) is still recommended in active lupus nephritis (LN). The aim of this study was to attempt to identify laboratory markers for monitoring of the efficacy of CYC therapy in patients
with severe LN. Patients and Methods. A retrospective analysis was performed on data obtained from a group of patients with LN treated with CYC at single center. We evaluated 67 adult patients. CYC was administered iv once a month for a period
of 6 months. CYC did not prove to be effective treatment in all the patients. Therefore, the group was divided into two subgroups: RE – responders; and N-RE – non-responders. The criterion for this classification was reduction of proteinuria within the 6 months of treatment. As e semi-quantative assessment of severity of erythrocyturia the Ecyt marker was introduced. Results. Prior to initiation of CYC significant differences between the subgroups were noted for: erythrocyturia, ANA, serum level of IgG, C3. After 6 months of CYC therapy a substantial difference was observed between the subgroups
with 24-hour proteinuria (also relative proteinuria) and erythrocyturia. Over the period of CYC therapy a major decrease of the Ecyt was observed in the RE subgroup; also, a statistically significant correlation was found between the Ecyt marker and relative proteinuria (r=0.97; P=0.0004). In the N-RE the Ecyt remained unchanged.
Conclusions. It seems that in patients with active LN two populations of patients exist: one responding to CYC pulse therapy, and the other not. Relative proteinuria, expressed as percentage of baseline pretreatment value and erythrocyturia, expressed as the Ecyt marker, appear to be equivalent markers for monitoring efficacy of CYC therapy in patients with LN.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 27-31)