Evaluation of fondaparinux as an alternative method of anticoagulation in hemodialysotherapy

The impact of personalized education on adherence to medical recommendations and effectiveness of treatment of calcium-phosphate disorders in patients with chronic renal failure undergoing chronic dialysis
6 May 2021
The impact of administration of magnesium on metabolic disorders in persons with abdominal obesity
6 May 2021

Michał Szurkowski

Evaluation of fondaparinux as an alternative method of anticoagulation in hemodialysotherapy

Wojciech Klimm
Jerzy Smoszna
Stanisław Niemczyk

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny,
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej,
Kierownik: Dr hab. med. prof. nadzw. WIM Stanisław Niemczyk

Ocena stosowania fondaparynuksu jako alternatywnej metody antykoagulacji w hemodializoterapii

Wybór optymalnego sposobu postępowania antykoagulacyjnego podczas zabiegu hemodializy (HD) jest trudny. Szczególnie dotyczy to chorych, u których niemożliwe jest zastosowanie standardowej heparynizacji z powodu wygenerowania trombocytopenii indukowanej heparynami (HIT). Celem pracy jest ocena skuteczności anytykoagulacyjnej fondaparynuksu podczas zabiegu HD. Przedstawiono wyniki oryginalnej długoterminowej obserwacji 3 przewlekle hemodializowanych pacjentów z potwierdzonym HIT, u których wdrożono przewlekłą terapię przeciwkrzepliwą preparatem fondaparynuksu. Stosowano dawki od 1,25 do 2,5 mg podczas każdego zabiegu HD. Analizowano przebieg HD pod kątem występowania powikłań zakrzepowych i
krwotocznych. Skuteczność antykoagulacyjną terapii oceniono jako dobrą przy zastosowaniu dawki 2,5 mg szczególnie w połączeniu z dializatorami niskoprzepływowymi. Nie obserwowano powikłań krwotocznych terapii podczas całego
czasu obserwacji. Uzyskane wyniki potwierdziły bezpieczeństwo i skuteczność dożylnego podania fondaparynuksu w dawce 2,5 mg do linii drenów podczas zabiegów HD.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 40-43)

Evaluation of fondaparinux as an alternative method of anticoagulation in hemodialysotherapy

Optimal anticoagulation therapy during hemodialysis (HD) is still difficult. It causes problems especially in patients with heparin-induced-thrombocytopenia (HIT), when heparins can not be given. The aim of the study is the evaluation of
fondaparinux using as an antithrombotic drug during HD. The results of longterm study of 3 HD patients with confirmed HIT on anticoagulation fondaparinux therapy were shown. Doses from 1.25 mg till 2.5 mg were used on each HD.
Courses of HD were analyzed in terms of thrombotic and bleeding complications. The effectiveness of anticoagulation therapy was evaluated at the optimal level during dosing 2.5 mg per HD mainly connected with low-flux dialyzers. Any serious bleeding were observed. The results confirmed safety and effectiveness of intravenous dosing 2.5 mg of fondaparinux by dialysis catheters during HD.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 40-43)