Can 18-month volemic control with bioimpedance spectroscopy prevent cardiac damage in hemodialysis patients?

The sense of coherence and the level of knowledge of the disease in dialysed patents
6 May 2021
Rehabilitation of patients after kidney transplantation
7 May 2021

Marzena Janas Stanisław Niemczyk Stanisław Mazur

Can 18-month volemic control with bioimpedance spectroscopy prevent cardiac damage in hemodialysis
patients?

Marzena Janas
Stacja Dializ z Poradnią Nefrologiczną Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie
Kierownik: Lek. Stanisław Mazur

Stanisław Niemczyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik: Dr hab. nauk med. prof. nadzw. Stanisław Niemczyk

Stanisław Mazur
Stacja Dializ z Poradnią Nefrologiczną Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie
Kierownik: Lek. Stanisław Mazur

Czy 18-miesięczna kontrola wolemii metodą spektroskopii bioimpedancyjnej zapobiega
uszkodzeniu mięśnia serca u chorych leczonych hemodializami?

Określenie suchej masy ciała (SMC) pacjenta jest trudne klinicznie, a analiza bioimpedancji wieloczęstotliwościowej (bioelectrical impedance analysis, BIA) została uznana za nieinwazyjną i prostą technikę do oceny SMC, przewodnienia
i składu ciała pacjentów dializowanych.
Celem pracy była analiza stanu nawodnienia u chorych hemodializowanych przy użyciu techniki BIA, ustalenie ich SMC i wpływ tego działania na wybrane parametry echokardiograficzne: frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF), grubość przegrody międzykomorowej (IVSd) oraz wymiar późnorozkurczowy lewej komory (LVEDd) w 18-miesięcznej, prospektywnej obserwacji.
Materiał i metodyka: Badaniem objęto 50 pacjentów hemodializowanych (22 kobiet- 44%, 28 mężczyzn-56%), w wieku 28,0 - 89,9 lat, średnio 63,7 ± 15,2 lat, będących pod opieką Stacji Dializ Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie w okresie 18-miesięcznej, prospektywnej obserwacji. Dwie pacjentki zostały wykluczone z badania z powodu zgonu i transplantacji nerki. Sucha masa ciała i stopień przewodnienia były oceniane rutynowym badaniem klinicznym oraz metodą bioimpedancji przy użyciu analizatora BCM (Body Composition Monitor, Fresenius Medical Care, Niemcy), co dwa tygodnie przed środkowym zabiegiem hemodializy w tygodniu. Echokardiografia była wykonana u każdego pacjenta na początku i po zakończeniu badania. Do analizy wyników zastosowano testy nieparametryczne: test Wilcoxona oraz test znaków dla prób zależnych, przyjmując poziom istotności p=0,05.
Wyniki: W ocenie i porównaniu wielkości LVEF oraz IVSd na początku i po zakończeniu okresu obserwacji nie stwierdzono różnic w wynikach badanych parametrów w grupie wszystkich pacjentów (n=48), kobiet (n=20), mężczyzn
(n=28), wyodrębnionej łącznie podgrupie chorych z cukrzycową chorobą nerek (n=17) i pacjentów ze schyłkowa chorobą nerek (SNN) o etiologii innej, niż cukrzyca (n=31). Ocena LVEDd we wszystkich badanych grupach, za wyjątkiem pacjentów bez cukrzycowej choroby nerek wykazała, że wymiar na początku i po zakończeniu okresu badawczego był również porównywalny. W grupie chorych bez cukrzycy w ocenie wymiaru późnorozkurczowego lewej komory stwierdzono zmniejszenie się tego wymiaru, a różnica była istotna statystycznie (p < 0,05).
Wnioski: Systematyczna i dokładna kontrola SMC oraz adekwatne leczenie przewodnienia w półtorarocznej obserwacji skutkuje brakiem progresji przebudowy i uszkodzenia mięśnia serca w grupie chorych dializowanych, a w grupie chorych bez cukrzycowej choroby nerek poprawą wymiaru późnorozkurczowego lewej komory.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 71-76)

The sense of coherence and the level of knowledge of the disease in dialysed patents

Introduction: The sense of coherence (SOC), introduced by Antonovsky explains relation with health. High SOC level gives faith in the meaning of life, its order and predictability. Renal failure treatment, because of its chronic character,
hinders everyday functioning. Knowledge about the disease is crucial factor that influences level of the sense of coherence.
Aim of the study: Defining the influence of the sense of coherence on the level of knowledge in patients with chronic renal failure, subjected to dialysis, as a determinant of returning to optimal health.
Material and methods: The research involved 80 patients treated with dialysis in Nephrology Clinical Ward and Dialysis Center in 10 Military Research Hospital and Polyclinic in Bydgoszcz and in AVITUM Dialysis Center in Nakło.
Respondents were tested using Life Orientation Questionnaire SOC – 29 and personal questionnaire.
Results: Respondents gained average level of the sense of coherence and level of knowledge. Higher SOC and level of knowledge results gained men, patients between 61-70 years of age, with secondary education, married, living in a city. The research showed that there is a relation between SOC and level of knowledge. Higher general SOC and comprehensibility results got patients with an average level of knowledge. Patients with higher sense of manageability and meaningfulness presented higher level of knowledge of the disease.
Conclusion: Defining the level of the sense of coherence and its correlation with obtained knowledge may have an influence on effective struggle with renal disease. It may improve the quality of life and help to maintain optimal health.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 66-70)