Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients treated with hemodiafiltration on-line

The blockade of renin-angiotensin-aldosteron system, the level of asymmetric dimethylarginine and the function and structure of left ventricle
5 May 2021
Vascular access- what’s next?
5 May 2021

Krzysztof Cieszyński Andrzej Kaczmarek Anna Sowińska Alicja E. Grzegorzewska

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in patients treated with hemodiafiltration on-line

Krzysztof Cieszyński
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym i Reumatologicznym, Pleszewskie Centrum Medyczne, Pleszew
Ordynator oddziału: Dr n. med. Krzysztof Cieszyński

Andrzej Kaczmarek
Stacja Dializ nr 1 Fresenius Nephrocare, Pleszew
Dyrektor: Dr n. med. Andrzej Kaczmarek

Anna Sowińska
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Moczko

Alicja E. Grzegorzewska
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych hemodiafiltracją on-line

Wprowadzenie: Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, szczególnie chorzy dializowani, zaliczani są do grupy wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym choroby niedokrwiennej serca. Troponiny sercowe (cTn), są najczulszymi i zarazem najbardziej swoistymi biochemicznymi markerami martwicy komórek mięśnia sercowego. U dializowanych chorych podwyższenie stężenia cTn w surowicy może zależeć zarówno od czynników związanych z mocznicą, jak i mieć związek procedurami dializacyjnymi, utrzymuje się przewlekle i ma etiologię wieloczynnikową.
Cele: Porównanie stężenia sercowej troponiny T (cTnT) oznaczanej w surowicy metodą ultraczułą (hs-cTnT) u pacjentów przewlekle leczonych hemodiafiltracją on-line (HDF on-line) i osób z grup referencyjnych, ocena predyktorów stężenia cTnT oraz zależności pomiędzy stężeniem cTnT a prawdopodobieństwem przeżycia dializowanych chorych.
Pacjenci i metody: Do badania zakwalifikowano 54 chorych leczonych HDF on-line. W badaniu przekrojowym oznaczono stężenie hs-cTnT w surowicy oraz analizowano wybrane parametry demograficzne, kliniczne i laboratoryjne w odniesieniu do cTnT. Po 55 miesiącach od badania przekrojowego oceniono wpływ stężenia cTnT na przeżycie dializowanych chorych. Grupy kontrolne stanowiło 23 chorych po przeszczepieniu nerki oraz 48 osób zdrowych.
Wyniki: U 51 (94,4%) pacjentów leczonych HDF on-line stężenie cTnT w surowicy (0,050; 0,003-0,315 ng/ml) znajdowało się powyżej normy i było wyższe niż u osób zdrowych (p < 0,0001) i u osób po przeszczepieniu nerki (p = 0,007). Dodatnimi predyktorami stężenia cTnT w surowicy były wiek (β 0,278; p = 0,011), cukrzycowa choroba nerek (β 0,266; p = 0,048), migotanie przedsionków (β 0,643; p = 0,001) oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (β 0,624; p < 0,001). Ujemnymi wskaźnikami były klasa czynnościowa wg NYHA 0 - I (β -0,371; p = 0,018) oraz stężenie wodorowęglanów we krwi (β -0,294;
p = 0,027). Stwierdzono dodatnią korelację między stężeniem cTnT w surowicy a wiekiem chorych (r = 0,461; p < 0,001) oraz długością zabiegu HDF (r = 0,275; p = 0,044). Korelacja między stężeniem cTnT w surowicy a pH krwi (r = -0,274; p = 0,045), stężeniem wodorowęglanów we krwi (r = -0,446, p = 0,001) i BE (r = -0,300; p = 0,027) była ujemna. Stwierdzono zależność między początkowym stężeniem hs-cTnT w surowicy a prawdopodobieństwem przeżycia chorych w obserwacji trwającej 55 miesięcy (log rank test, p = 0,0004).
Wnioski: Stężenia hs-cTnT u chorych leczonych HDF są wyższe niż u osób zdrowych i u osób po przeszczepieniu nerki, a ich analiza ma znaczenie w ocenie ryzyka zdarzeń sercowo – naczyniowych oraz prawdopodobieństwa przeżycia chorych w podczas dializoterapii.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 245-253)

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in
patients treated with hemodiafiltration on-line

Introduction: Patients with chronic kidney disease, particularly dialyzed patients, are at high risk of cardiovascular diseases, including coronary heart disease. Cardiac troponins (cTn) are the most sensitive and most specific biochemical markers of myocardial cell necrosis. Elevated serum cTn levels in dialyzed patients are persistent and multi-factorial, and can be associated with uremia and dialysis procedures.
Objectives: To compare serum cardiac troponin T (cTnT) level using ultrasensitive method (hs-cTnT) in patients chronically treated with on-line hemodiafiltration and reference groups; the assessment of cTnT predictors and the dependence between serum cTnT and the probability of survival in dialysis
patients.
Patients and Methods: The study included 54 patients treated with HDF online. In the cross-sectional study, serum hs-cTnT levels were measured and selected demographic, clinical, and laboratory parameters were analyzed with
regard to the cTnT. After 55 months of the cross-sectional study, the relationship between cTnT concentrations and patient survival was evaluated. Control groups consisted of 23 patients after renal transplantation and 48 healthy subjects.
Results: In 51 (94.4%) patients treated with on-line HDF, serum cTnT levels (0.050, 0.003–0.315 ng/ml) were above the normal range and were higher than in the healthy group (p <0.0001) and in patients after renal transplantation (p = 0.007). Positive
predictors of serum cTnT levels were: age (β 0.278, p = 0.011), diabetic nephropathy (β 0.266, p = 0.048), atrial fibrillation (β 0.643, p = 0.001) and chronic obstructive pulmonary disease (β 0.624, p < 0.001). Negative predictors were NYHA 0 - I (β -0.371, p = 0.018) and the blood bicarbonate concentration (β -0.294, p = 0.027). There was a positive correlation between the serum cTnT concentration and age (r = 0.461, p <0.001) and length of HDF treatment (r = 0.275, p = 0.044). The correlations between serum cTnT concentration and blood pH (r = -0.274, p = 0.045), blood bicarbonate levels (r = -0.446, p = 0.001) and BE (r = -0.300, p = 0.027) were negative. There was an association between initial serum hs-cTnT level and survival probability during 55 month observation (log rank test, p = 0.0004).
Conclusions: Serum hs-cTnT concentrations in patients treated with HDF are higher than in healthy subjects and in patients after renal transplantation, and their analysis is important in assessing the risk of cardiovascular events and the probability of patients survival.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 245-253)