Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Nephrology for the criteria of quality treatment in dialysis patients with end-stage renal disease

Gabriel Richet (1916-2014) – in memoriam
5 May 2021
Polish Society of Nephrology position statement on the anaemia management in patients with chronic kidney disease
5 May 2021

Wojciech Załuska Marian Klinger Mariusz Kusztal Monika Lichodziejewska-Niemierko Andrzej Miłkowski Tomasz Stompór Jarosław Sak Leszek Domański Maciej Drożdż Dariusz Aksamit Magdalena Durlik Magdalena Krajewska Ryszard Gellert Przemysław Rutkowski Władysław Sułowicz

Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Nephrology for the criteria of quality treatment in dialysis patients with end-stage renal disease

Wojciech Załuska
Marian Klinger
Mariusz Kusztal
Monika Lichodziejewska-Niemierko
Andrzej Miłkowski
Tomasz Stompór
Jarosław Sak
Leszek Domański
Maciej Drożdż
Dariusz Aksamit
Magdalena Durlik
Magdalena Krajewska
Ryszard Gellert
Przemysław Rutkowski
Władysław Sułowicz

Grupa Robocza PTN
Przewodniczący: Wojciech Załuska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego dotyczące kryteriów jakości leczenia dializami pacjentów z powodu schyłkowej niewydolności nerek

Podstawowym celem leczenia nerkozastępczego, w tym dializoterapii u pacjentów z rozpoznaniem schyłkowej niewydolności nerek zawsze było i pozostanie utrzymanie chorego przy życiu i zachowanie możliwie jak najlepszej jego jakości. Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie optymalnych działań ze strony personelu medycznego, instytucji związanych z organizacją i finansowaniem jednostek leczniczych oraz organizacji zrzeszających pacjentów w celu starań o możliwie najlepszą jakość życia rosnącej populacji pacjentów leczonych dializami z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Proponujemy okresowe zastosowanie wybranych wskaźników medycznych jakości leczenia pacjentów dializowanych w jednostkach leczniczych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2015, 19, 6-11)

Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Nephrology for the criteria of quality treatment in dialysis patients with end-stage renal disease

The main goal of renal replacement therapy, including dialysis for patients with end-stage renal disease, has always been supporting the patient’s life at the best possible quality of it. The general objective of this study is to propose the most efficient actions for medical personnel, the institutions which supervise and finance health care entities, and patient rights organisations, who are supposed to provide the best possible quality of life for the ever increasing number of patients with end-stage renal disease who need dialysis. We propose the periodical use of medical indicators of the quality of treatment for the patients undergoing dialysis at health care entities.
(NEPROL. DIAL. POL. 2015, 19, 6-11)