Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in peritoneal dialysis patients

Relationships of nutritional status markers with iron metabolism parameters in patients treated with maintenance dialysis
4 May 2021
Treatment of secondary parathyroidoism in hemodialysed patients in Poland- real life scenario
4 May 2021

Krzysztof CIESZYŃSKI Andrzej KACZMAREK Anna SOWIŃSKA Alicja E. GRZEGORZEWSKA

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in peritoneal dialysis patients

Krzysztof CIESZYŃSKI
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym i Reumatologicznym, Pleszewskie Centrum Medyczne, Pleszew
Ordynator: Dr med. Krzysztof Cieszyński

Andrzej KACZMAREK
Stacja Dializ nr 1 Fresenius Nephrocare, Pleszew
Dyrektor: Dr med. Andrzej Kaczmarek

Anna SOWIŃSKA
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Moczko

Alicja E. GRZEGORZEWSKA
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

Stężenie sercowej troponiny T w surowicy a wybrane czynniki demograficzne, kliniczne i laboratoryjne chorych leczonych dializą otrzewnową

Wprowadzenie: Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów wśród pacjentów dializowanych. Podwyższone stężenia sercowej troponiny T (cTnT) w surowicy chorych leczonych nerkozastępczo są charakterystyczne dla obrazu klinicznego tych chorych, utrzymują się przewlekle i mają etiologię wieloczynnikową.
Cele: Porównanie stężenia cTnT oznaczanej w surowicy metodą ultraczułą (hs-cTnT) u pacjentów przewlekle leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) i osób z grup referencyjnych, ocena predyktorów stężenia hs-cTnT oraz zależności pomiędzy stężeniem hs-cTnT a prawdopodobieństwem przeżycia dializowanych chorych.
Materiał i Metodyka: Do badania zakwalifikowano 27 chorych leczonych CADO przez conajmniej 3 miesięce. W badaniu przekrojowym oznaczono stężenie hs-cTnT w surowicy oraz analizowano wybrane parametry demograficzne, kliniczne i laboratoryjne w odniesieniu do hs-cTnT. U 21 bezobjawowych pacjentów oznaczono dodatkowo stężenie hs-cTnT w surowicy i w dializacie. Po 35 miesiącach od badania przekrojowego oceniono wpływ stężenia hs-cTnT na przeżycie dializowanych chorych. Grupy kontrolne stanowiło 23 chorych po przeszczepieniu nerki oraz 48 osób zdrowych.
Wyniki: U 24 (88,9%) pacjentów leczonych CADO stężenie hs-cTnT w surowicy (0,042, 0,003 - 0,380 ng/ml) znajdowało się powyżej normy i było wyższe niż w grupie osób zdrowych (p < 0,0001), ale podobne do wartości stwierdzonych u osób po przeszczepieniu nerki (p = 0,103). Dodatnimi predyktorami stężenia hs-cTnT w surowicy były wiek (β 0,421, p = 0,032), cukrzycowa choroba nerek (β 0,506, p = 0,021), nadciśnienie tętnicze (β 0,513, p = 0,023) i stężenie cholesterolu
całkowitego (β 0,554, p = 0,013). Ujemnymi wskaźnikami były stężenie albuminy (β -0,372, p = 0,040) i triglicerydów (β -0,527, p = 0,033) w surowicy oraz wodorowęglanów (β -0,740, p = 0,024) we krwi. Stwierdzono dodatnią korelację między
stężeniem cTnT w surowicy a stężeniem cTnT w dializacie (r = 0,783, p < 0,001) i dobowym wydalaniem cTnT z dializatem (r = 0,801, p < 0,001). Korelacja między stężeniem cTnT w surowicy a diurezą dobową (1067 ± 761 ml) była ujemna (r = -0,648, p = 0,001).
Wnioski: Stężenia hs-cTnT u chorych leczonych CADO są wyższe niż u osób zdrowych, a ich analiza ma znaczenie w ocenie ryzyka zdarzeń sercowo – naczyniowych oraz prawdopodobieństwa przeżycia chorych w okresie 35 miesięcy.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 189-196)

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in
peritoneal dialysis patients

Introduction: Cardiovascular diseases are the leading cause of death among dialysis patients. Elevated serum cardiac troponin T (cTnT) levels of patients treated with renal replacement therapy are characteristic for the clinical picture of these patients, persistently maintained, and multi-factorial.
Objectives: To compare serum cardiac troponin T level using ultrasensitive method (hs-cTnT) in patients chronically treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and reference groups; the assessment of hs-cTnT predictors and the dependence between serum hs-cTnT and the probability of survival in CAPD patients .
Material and Methods: In a cross-sectional study, serum hs-cTnT levels were measured in 27 patients treated with CAPD for at least 3 months, and selected demographic, clinical, and laboratory parameters were analyzed with regard to
the hs-cTnT. In 21 asymptomatic patients additionally level of hs-cTnT was measured in the serum and the dialysate. After of 35 months from the cross-sectional study, the impact of hs-cTnT concentrations on survival in dialysis patients was checked. Control groups consisted of 23 patients after renal transplantation and 48 healthy subjects.
Results: In 24 (88.9%) patients treated with CAPD, serum hs-cTnT levels (0.042, 0.003 - 0.380 ng / ml) were above the normal range, and were higher than in the control group (p <0.0001), but similar to that observed in patients after
renal transplantation (p = 0.103). Positive predictors of serum hs-cTnT levels were: age (β 0.421, p = 0.032), diabetic nephropathy (β 0.506, p = 0.021), hypertension (β 0.513, p = 0.023), and total cholesterol (β 0.554, p = 0.013). Negative
predictors were: serum albumin (β -0.372, p = 0.040) and triglyceride (β -0.527, p = 0.033) levels and blood bicarbonates (β -0.740, p = 0.024). There was a positive correlation between the cTnT concentration in serum and the dialysate (r = 0.783, p <0.001) and daily excretion of cTnT in dialysate (r = 0.801, p <0.001). The correlation between the concentration of serum cTnT and daily diuresis (1067 ± 761 ml) was negative (r = -0.648, p = 0.001).
Conclusions: Serum hs-cTnT concentrations in patients treated with CAPD are higher than in healthy subjects, and their analysis is important in assessing the risk of cardiovascular events and the probability survival of patients in the period of 35 months.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 189-196)