Carpal tunnel syndrome in patients on hemodialysis

β-2mikroglobulina w 5 stadium przewlekłej choroby nerek
4 May 2021
Multivessel coronary artery disease in patient with endstage kidney disease due to lupus nephritis-case report
4 May 2021

Marek ZBRÓG Zbigniew ZBRÓG

Carpal tunnel syndrome in patients on hemodialysis

Marek ZBRÓG
Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna, WSS im. M. Kopernika w Łodzi
Kierownik: lek. med. Anna Zwierzchowska

Zbigniew ZBRÓG
Oddział Nefrologiczny, WSS im. M. Kopernika w Łodzi
Kierownik: dr n.med. Zbigniew Zbróg

B.Braun Avitum Poland Stacja Dializ w Łodzi,
Kierownik: dr n. med. Zbigniew ZbrógZespół cieśni kanału nadgarstka u pacjentów hemodializowanych

Przewlekła choroba nerek w 5 stadium, predysponuje do występowania zespołu cieśni kanału nadgarstka (ZCN). Zespół cieśni kanału nadgarstka znacznie częściej występuje u pacjentów hemodializowanych, niż u leczonych
zachowawczo. Zazwyczaj dotyczy jednego nadgarstka, ale może występować jednoczasowo obustronnie.
Jedną z głównych przyczyn ZCN u chorych leczonych hemodializami jest amyloidoza dializacyjna z β-2mikroglobuliny (β-2MG). Przewlekły stan zapalny związany z zabiegiem hemodializy, właściwości błony dializacyjnej i czystość płynu dializacyjnego mają bezpośredni wpływ na syntezę β-2MG, prekursora amyloidozy dializacyjnej. Z innych przyczyn zespołu cieśni kanału nadgarstka w tej grupie chorych, należy wymienić upośledzone unaczynienie nerwu pośrodkowego spowodowane wytworzeniem przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ oraz zmiany w obrębie kanału nadgarstka pod postacią zwapnień, zapalenia kaletek maziowych, czy urazów. Niezależnie od wyżej wymienionych czynników, czas leczenia hemodializami, zaawansowany wiek w momencie rozpoczęcia leczenia hemodializami oraz płeć żeńska znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się ZCN. Zespół cieśni kanału nadgarstka ze względu na silne dolegliwości bólowe i upośledzenie czynności ręki stanowi istotny problem w codziennych czynnościach życiowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 219-221)

Carpal tunnel syndrome in patients on hemodialysis

Chronic kidney disease in stage five is predisposed to the occurrence of carpal tunnel syndrome (CTS). Carpal tunnel syndrome occurs more frequently in hemodialysis patients than those treated conservatively. It usually refers to
one wrist, but there may be a single stage on both sides. One of the main causes of CTS in patients on hemodialysis is dialysis
amyloidosis of β- 2microglobulin (β-2MG). The chronic inflammation associated with surgery, hemodialysis, dialysis membrane properties and the purity of the dialysis fluid has a direct influence on the synthesis of β-2MG, the precursor of dialysis amyloidosis. The other causes of carpal tunnel syndrome in this group of patients, replace the compromised vasculature of the median nerve caused by arteriovenous fistula front-venous hemodialysis and changes in the carpal tunnel in the form
of calcification, bursitis or injuries. Regardless of the above-mentioned factors, the length of hemodialysis treatment, an advanced age at the start of dialysis treatment and being female greatly increases the risk of CTS. Carpal tunnel syndrome, because of the severe pain and impairment of the hand is a major problem in the daily activities of life in patients with chronic
kidney disease.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 219-221)