Kidney involvement in rheumatoid arthritis – diagnostic and management recommendations

Systemic sclerosis
30 April 2021
The recommendations for the management of tuberous sclerosis complex patients with kidney manifestation. The consensus statement of Tuberous Sclerosis Complex Work Group of Polish Society of Nephrology
30 April 2021

Ewa KRÓL Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA Andrzej OKO

Kidney involvement in rheumatoid arthritis – diagnostic
and management recommendations

Ewa KRÓL
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii
im. prof. Tadeusza Orłowskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Andrzej OKO
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Oko

Zmiany nerkowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów – wskazania diagnostyczne i terapeutyczne

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą układową tkanki łącznej o podłożu immunologicznym, charakteryzującą się nieswoistym zapaleniem symetrycznych stawów, występowaniem zmian pozastawowych i
powikłań układowych. Wśród bezpośrednich efektów działania RZS na nerki może wystąpić: skrobiawica nerek, błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, mezangialno–rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek oraz martwicze „pauci–immune” zapalenie naczyń. Wtórne uszkodzenie nerek w przebiegu leczenia RZS jest częstsze, wiele ze stosowanych leków, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne, preparaty złota, penicylamina, cyklosporyna, leki przeciw TNF α, Il 1, Il 6, mogą powodować chorobę nerek. Zalecane jest potwierdzenie biopsyjne patologii nerek w każdej sytuacji, gdy jest to możliwe. Pacjent powinien być monitorowany regularnie z oceną aktywności choroby podstawowej, powikłań układowych oraz potencjalnej toksyczności stosowanego leczenia. Leczenie choroby podstawowej powinno być prowadzone przez reumatologa, gdy dojdzie do zajęcia nerek we współpracy z nefrologiem. Skuteczne leczenie RZS jest podstawą stabilizacji lub poprawy funkcji nerek. Przedstawiono główne zasady w podejściu do diagnostyki łącznie z obrazami mikroskopowymi bioptatów
nerki, oraz postępowania z chorym ze zmianami nerkowymi w przebiegu RZS.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 127-133)

Kidney involvement in rheumatoid arthritis – diagnostic and management recommendations

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic immunologic disease with a characteristic pathology. It comprises of symmetrical joint synovium involvement, many nonarticular organ become changes, and systemic complications. Direct effects
of RA on the kidney include secondary amyloidosis, mesangioproliferative glomerulonephritis, membranous nephropathy, and rheumatoid vasculitis. Much more common is drug toxicity, since many of the drugs used in RA, including
nonsteroidal anti-inflammatory drugs, gold, penicillamine, cyclosporine, anti-TNF α. Anti-IL1 and anti-IL6 can cause renal disease. We recommend confirmation of kidney involvement by biopsy whenever it is medically feasible. Patients should
be seen on a regular basis for clinical evaluation and monitoring of disease activity, as well as for screening of systemic complications and drug toxicities. Care of RA should be provided by an expert such as a rheumatologist, in cooperation
with a nephrologist, whenever kidney involvement occurs. Successful treatment of the underlying inflammatory process is crucial, since it can lead to stabilization of or improvement in renal function. General recommendations in approach
to the diagnosis, microscopic pictures of renal biopsies, and management of kidney changes in RA are given.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 127-133)