Goodpasteure’s disease

Antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis – ANCA
30 April 2021
Essential mixed cryoglobulinemia
30 April 2021

Marcin ADAMCZAK Agnieszka PERKOWSKAPTASIŃSKA

Goodpasteure’s disease

Marcin ADAMCZAK
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Zespół Goodpasture’a

Zespołem Goodpasture’a określa się zapalenie naczyń obejmujące naczynia włosowate kłębuszków nerkowych i/lub naczynia włosowate płuc z występowaniem przeciwciał przeciwko błonie podstawnej. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat patogenezy i obrazu klinicznego zespołu Goodpasture’a i jak i zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia tego zespołu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 105-108)

Goodpasteure’s disease

Vasculitis affecting glomerular capillaries, pulmonary capillaries, or both, with autoantibodies against glomerular basement membranes is defined as Goodpasture’s syndrome. In this paper the current knowledge of pathogenesis and
clinical picture of Goodpasture’s syndrome and recommendations concerning its diagnostic and treatment were presented.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 105-108)