Rare appearent glomerulopathy

The most frequent congenital and heredofamilial glomerulopathies in adluts patients
28 April 2021
Systemic lupus erythemadodes
30 April 2021

Barbara BUŁŁO-PIONTECKA Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA

Rare appearent glomerulopathy

Barbara BUŁŁO-PIONTECKA
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii
im. prof. Tadeusza Orłowskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska


Rzadko występujące glomerulopatie

W pracy przedstawiono ogólne dane: obraz kliniczny nefropatii, obraz w morfologiczny biopsji nerki, zalecenia terapeutyczne, dotyczące rzadko obserwowanych glomerulopatii. Opisano postaci związane z obecnością depozytów pochodzących z immunoglobulin, jak: glomerulopatia włókienkowa i immunotaktoidalna (niebarwiące się czerwienią Kongo) oraz dwie inne rzadko występujące glomerulopatie: nefropatię C1q i nefropatię IgM.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 89-92)

Rare appearent glomerulopathy

This article contains general data concerning clinical features of nephropathy, morphological findings in kidney biopsy and therapeutic recommendations in rarely observed glomerulopathies. Furthermore, disorders resulting from immunoglobulin deposits have been described, such as fibrillary glomerulopathy, immunotactoid glomerulopathy (Congo red negative) and two other rare glomerular disorders: C1q nephropathy, IgM nephropathy.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 89-92)