Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS

Minimal change nephropathy
28 April 2021
IgA nephropathy
28 April 2021

Marian KLINGER Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA

Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS

Marian KLINGER
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Klinger

Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
Pracownia Histopatologii Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych

Przedstawiono współczesny stan wiedzy na temat patogenezy FSGS. Omówiono klasyfikację morfologiczną i podstawy diagnostyki różnicowej. Dokonano szczegółowego, krytycznego przeglądu współczesnych możliwości terapeutycznych z uwzględnieniem problemów nawrotowości, steroidozależności i steroidoporności zespołu nerczycowego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 48-53)

Focal segmental glomerulosclerosis – FSGS

The current state of knowledge on the FSGS pathogenesis is presented. The pathomorphology classification and principles of differential diagnosis are overviewed. The detailed, critical analysis of the current therapeutic options was performed, including problems of recurrence, steroid dependence and steroid resistance of the nephrotic syndrome.
(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 48-53