Paramedic students promote idea of organ donation and transplantation

The evaluation of usefulness of adiponectin measurement in prediction of the mortality risk in chronic hemodialysis patients
20 April 2021
Nephrological consequence of Hantavirus infection
20 April 2021

Marta Rydzewska Maciej Edward Małyszko Natalia Anna Drobek Adrianna Zajkowska Jolanta Małyszko

Paramedic students promote idea of organ donation and transplantation

Marta Rydzewska
Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Maciej Edward Małyszko
Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Białymstok

Natalia Anna Drobek
Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Białymstok

Adrianna Zajkowska
Studenckie Koło Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Białymstok

Jolanta Małyszko
II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
Kierownik: Prof. Jolanta Małyszko2

Studenci ratownictwa medycznego promują ideę transplantacji narządów

Co roku na świecie wzrasta akceptacja wobec transplantacji narządów jako metody leczenia ich schyłkowej niewydolności. Aczkolwiek ciągle pogłębia się różnica pomiędzy liczbą pacjentów oczekujących na przeszczepienie a liczbą
dawców. Celem pracy było poznanie opinii i wiedzy studentów ratownictwa medycznego na temat dawstwa narządów i transplantologii.
Materiał i Metodyka: Badaniami metodą sondażu diagnostycznego zostało objętych 30 studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Narzędziem badawczym wykorzystanym do przeprowadzenia badań był autorski kwestionariusz ankiety. Przyzwolenie na pobranie narządów od osób bliskich po ich śmierci wyraziło 97% studentów.
Wyniki: Większość badanych (83%) zdecydowanie akceptuje pobieranie narządów od osób zmarłych w celu leczenia i ratowania życia chorym. O swojej woli oddania narządów rodziny poinformowało 1/3 studentów. Oświadczenie woli podpisało 20% studentów, a 7% zgłosiło swój sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Brak zgody na pobranie narządów według ankietowanych najczęściej wynika z emocji występujących po śmierci bliskiej osoby, przekonań religijnych, nieznajomości terminologii medycznej czy opinii innych osób. Idee transplantacji powinny być promowane według ankietowanych przez osoby po przeszczepach oraz dawców narządów, szkoły i uczelnie wyższe, media, oraz organizacje prozdrowotne. Studenci kierunku ratownictwo medyczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyrażają pozytywny stosunek do kwestii donacji i transplantacji narządów. Niestety postawa ta nie jest odzwierciedlona w sytuacjach, gdy temat donacji i transplantacji narządów dotyczyłby ich rodzin lub ich samych. Ze względu na przyszły zawód naszej grupy ankietowanych i tym samym ważną
rolę społeczną kampania edukacyjna promująca ideę donacji i transplantacji również powinna być przeprowadzona.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 157-159)

Paramedic students promote idea of organ donation and transplantation

Every year acceptance towards organ donation and transplantation is growing as a method of treatment of end-stage organ failure. However, there is still an increasing gap between waitlisted patients and potential organ donors.
The aim of the study was to evaluate the knowledge and opinion of the paramedic students on the organ donation and transplantation.
Material and Methods: The studies were performed on the 30 students of the last year curriculum in rescue medicine using the questionnaire consisted of 19 questions.
Results: Students were in opinion to became organ donors after death (97%). Majority of them accept cadaveric organ donation as a therapeutic and life-saving method. However, only 1/3 of students informed their families about
their opinion. Will certificate singed 20% of them, while 7% declared their objection in the Central Objection Registry. Lack of consent for organ donation is mainly due to emotions after death, religious beliefs, lack of knowledge of medical terminology and opinions of other people. Transplantation idea shouId be promoted by transplant recipients and organ donors, high school and universities, media and healthcare services.
Paramedic students from the Medical University are in favour of organ donation and transplantation, however, they are prone for this idea in regard to the their own or their families organ donation and transplantation. Taking into consideration their profession and their social role, educational campaign should be performed.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 157-159)