How to assess glomerular filtration rate in children?

Nephrological consequence of Hantavirus infection
20 April 2021
Physical activity in haemodialysis patients
22 April 2021

Katarzyna Zachwieja Joanna Kwinta-Rybicka Monika Miklaszewska Anna Moczulska Dorota Drożdż

How to assess glomerular filtration rate in children?

Katarzyna Zachwieja
Joanna Kwinta-Rybicka
Monika Miklaszewska
Anna Moczulska
Dorota Drożdż

Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Kierownik: Prof. Dr hab. med. Dorota Drożdż

Jak oceniać przesączanie kłębuszkowe u dzieci?

Wielkość przesączania kłębuszkowego (GFR) jest podstawą oceny filtracyjnej nerek. Sposoby oznaczenia GFR są bezpośrednie, stosowane rzadziej, oraz pośrednie (estimated) - gdy na podstawie wzorów wykorzystujących markery
filtracji oraz danych antropometrycznych wylicza się GFR. Z metod bezpośrednich na uwagę zasługuje ocena klirensu osoczowego iohexolu, coraz bardziej popularna u dzieci. W pracy przedstawiono problemy związane z oceną GFR
w pediatrii, z uwzględnieniem okresu noworodkowego. Zaprezentowano najczęściej stosowane wzory do wyliczania eGFR z użyciem stężenia kreatyniny i cystatyny C oraz wzory wielomarkerowe. Omówiono także nowy wzór FAS, dostosowany do każdego wieku, który wymaga tylko znajomości kreatyniny pacjenta oraz średniego populacyjnego stężenia kreatyniny w danym wieku. Jest to ciekawa koncepcja, pozwalająca na ocenę GFR bez danych antropometrycznych. Celem opracowania był przegląd wzorów na eGFR, popularyzacja wzorów wielomarkerowych oraz praktyczne uwagi co do ich zastosowania.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 167-172)

How to assess glomerular filtration rate in children?

Glomerular filtration rate (GFR) is essential in the kidney function assessment. The methods of GFR assessment could be: direct (rarely used) and estimation of GFR equations based on serum filtration markers and anthropometric data. The iohexol plasma clearance is becoming more popular nowadays also in children. In review the problems of estimation of GFR in pediatric patients are presented including newborn period. The most common used eGFR equations from serum creatinine and cystatin C concentrations and multimarkers formulas were shown. The new FAS equation, adapted for all age population was given. This formula requires only serum creatinine concentration and the age average creatinine population value. It is interesting idea of calculation eGFR without knowledge of anthropometric data. The aim of this review is explanation of the practical aspects of eGFR formulas and the encouragement of more frequent application of multimarker formulas not only in children.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 167-172)