The analysis of potential biochemical parameters having influence on thyroid function in maintenance hemodialysed patients

Serum cardiac troponin T concentration and selected demographic, clinical and laboratory parameters in low flux hemodialysis patients
16 April 2021
Manifestations of IgG4-related kidney disease – diagnosis and treatment
16 April 2021

Anna Bednarek-Skublewska Beata Matyjaszek-Matuszek Tadeusz Gregorczyk Marcin Dziedzic

The analysis of potential biochemical parameters having influence on thyroid function in maintenance
hemodialysed patients

Anna Bednarek-Skublewska

Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. m. h. c. Andrzej Książek

NZOZ Diaverum Stacja Dializ Lublin Chodźki
Dyrektor:Dr hab. n. med. Anna Bednarek-Skublewska

Beata Matyjaszek-Matuszek
Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. med. Jerzy Tarach

Tadeusz Gregorczyk
NZOZ Diaverum Stacja Dializ Kielce
Kierownik: Lek. med. Tadeusz Grzegorczyk

Marcin Dziedzic
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. n. farm. Janusz Solski

Analiza potencjalnych czynników związanych z funkcją tarczycy u pacjentów przewlekle
hemodializowanych

Zaburzenia czynności tarczycy u pacjentów przewlekle hemodializowanych
(HD) są niezależnym czynnikiem ryzyka chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zdiagnozowanie dysfunkcji gruczołu w tej grupie chorych jest utrudnione, ponieważ szereg występujących objawów może także
wynikać z obecności schyłkowej niewydolności nerek. Dlatego dla rozpoznania zaburzeń hormonalnych tarczycy konieczne jest oznaczenie stężeń: hormonu tyreotropowego (TSH) oraz frakcji wolnej (ang. free, F) zarówno tyroksyny (T4) jak i trijodotyroniny (T3). Celem badań przesiewowych, wykonanych u 76 pacjentów przewlekle HD (średnia wieku: 65,5 lat, średni czas leczenia HD: 32 miesięcy), było zbadanie czynności hormonalnej tarczycy oraz przeanalizowanie czy na funkcję gruczołu ma wpływ współchorobowość pacjentów, przewlekła hemodializoterapia, stan odżywienia chorych oraz zaburzenia lipidowe,
niedokrwistość i zakażenie. Uzyskane wyniki badań wykazały, że stężenie TSH było poniżej zakresu referencyjnego (z - r) u 7 % chorych oraz powyżej u 4% badanych. Stężenie FT4 było nieprawidłowe, poniżej z - r, tylko u 1% chorych.
Stężenie FT3 było poniżej z - r u 8% pacjentów oraz u 1% badanych powyżej z - r. Niedoczynność jawną rozpoznano u 1 % chorych a niedoczynność utajoną u 3% osób. Natomiast zaburzenia odpowiadające nadczynności (tylko utajonej)
były obecne u 7% pacjentów. Ponadto u 7% chorych rozpoznano zespół niskiej FT3 (FT3 poniżej z –r, prawidłowe stężenie TSH). Zaobserwowano, że FT3 dodatnio korelowała z hemoglobiną (p < 0,05) i albuminą (p < 0,002). W oparciu o uzyskane wartości stężenia białka C reaktywnego (ang. C - reactive protein, CRP) wydzielono dwie grupy (G) pacjentów: G I - CRP < 10 mg/l (n = 43) i G II - CRP ≥ 10 mg/l (n = 33). W G I stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy FT3 i albuminą (p < 0,019). W G II wykazano obecność zarówno pozytywnego związku pomiędzy TSH i CRP (p < 0,04) jak i ujemnej zależności pomiędzy FT3 oraz CRP (p < 0,027). Wnioski. Badania przesiewowe wykonane w grupie 76 pacjentów przewlekle hemodializowanych ujawniły u 18 % chorych obecność różnego rodzaju zaburzeń hormonalnych tarczycy. Zaburzenia te mogły być spowodowane nasileniem procesu zapalnego, pogarszającym się stanem odżywienia jak i postępującą niedokrwistością. Natomiast choroby współistniejące pacjentów, ich profil lipidowy oraz przewlekła hemodializoterapia nie miały związku z czynnością hormonalną tarczycy.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 123-127)

The analysis of potential biochemical parameters having influence on thyroid function in maintenance
hemodialysed patients

Cardiovascular mortality is consistently higher in the presence of thyroid functional diseases in patients receiving chronic hemodialysis (HD) therapy compared with general population. However, clinical symptoms of hypothyroidism and hyperthyroidism are latent or undiagnosed due to overlapping with uremia and comorbidities.
The aim of the screening study, conducted in 76 chronic HD patients (mean age: 65.5 years, mean time of HD: 32 months), was to evaluate the thyroid function by measuring the serum levels of the following hormones: thyroid stimulating hormone (TSH), free triiodothyronine (FT3 ) and free thyroxine (FT4) . Moreover, the associations between the hormones and some chosen routine biochemical parameters of nutrition, anemia, infection and lipid disorders were investigated.
Additionally, it was examined whether comorbidities and HD treatment have any influence on the thyroid function. The results showed that serum TSH level was below the normal range (n - r) in 7 % of patients, and above in 4 % of patients. Serum FT4 level was below n - r in 1% of patients , and serum FT3 level was below n – r in 8% of patients and in 1% of patients was above n - r. Overt hypothyroidism was recognized in 1% of patients and subclinical in 3% of patients. Moreover, the low FT3 syndrome ( FT3 below n –r, TSH in n –r) was diagnosed in 7 % of patients. Furthermore, subclinical hyperthyroidism was found in 7% of patients. The positive correlations were observed between FT3 and: hemoglobin (p < 0.05), and albumin (p < 0.002). Taking into account serum C - reactive protein (CRP) level patients were divided into two groups (G): G I (n = 43) with CRP < 10 mg/l, and G II (n = 33) with CRP ≥10 mg/l. In G I a positive relationship was found between FT3 and albumin (p < 0.019). In G II: TSH positively correlated with CRP (p < 0.04), and FT3 negatively correlated with CRP (p < 0.027). In conclusion, the screening study performed in chronic HD patients revealed the presence of different kinds of hormonal thyroid derangements in 18% of subjects. Further development of infection, malnutrition and anemia were related with the deterioration of these disorders. HD treatment, comorbidities and dyslipidemia had no relationship with the hormonal thyroid function of these patients.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 123-127)