Severe hypothyroidism imitating ANCA positive vasculitis – case report

Contrast-induced acute kidney injury in patient with anterolateral myocardial infarction with ST-elevation treated with primary angioplastye
16 April 2021
The evaluation of usefulness of adiponectin measurement in prediction of the mortality risk in chronic hemodialysis patients
20 April 2021

Maria Zajbt Paweł Kuleta Tomasz Owczarczak Dorota Brodowska-Kania Stanisław Niemczyk

Severe hypothyroidism imitating ANCA positive vasculitis - case report

Maria Zajbt
Paweł Kuleta
Tomasz Owczarczak
Dorota Brodowska-Kania
Stanisław Niemczyk

Department of Nephrology, Dialysotherapy and Internal Medicine, Military Institute of Medicine,
Warsaw;
Chief of Department: prof. Stanisław Niemczyk

Ciężka niedoczynność tarczycy imitująca układowe zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał ANCA – opis przypadku

Choroba Hashimoto jest jednostką, w której w wyniku przewlekłego procesu zapalnego w obrębie tarczycy, dochodzi do postępującej utraty jej funkcji. Choroba ta może manifestować się w postaci szeregu różnych objawów.
Przedstawiamy przypadek 31-letniego pacjenta rasy czarnej, z ciężką niedoczynnością tarczycy, przebiegającą z niewydolnością serca, krwiopluciem, trombocytopenią, zaburzeniami funkcji nerek oraz miopatią, wskazującą na
bardzo rzadki zespół Hoffmana. W celach diagnostyki przyczyn krwioplucia, wykonano badanie HRCT, w którym stwierdzono zmiany o typie mlecznej szyby, bez powiększonych węzłów chłonnych. W wykonanych badaniach immunologicznych stwierdzono obecność przeciwciał przeciw mieloperoksydazie neutrofilów MPO-ANCA. Ponieważ obraz kliniczny imitował układowe zapalenie naczyń, wykonano bronchoskopię, w której stwierdzono zapalenie błony śluzowej. Po wykluczeniu tej choroby, z powodu postępującego pogorszenia tolerancji wysiłku wykonano TTE, w którym stwierdzono obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF)- 47% oraz wzmożone beleczkowanie mięśnia lewej komory sugerujące naciek mięśnia sercowego w przebiegu choroby układowej. W toku diagnostyki rabdomiolizy wykonano badania TSH, ft3 oraz
ft4 wskazujące na ciężką niedoczynność tarczycy. Zastosowano leczenie substytucyjne L-tyroksyną, w wyniku którego ustąpiła większość zgłaszanych objawów. Rzadko występujące objawy niedoczynności tarczycy takie jak: rzekomy przerost mięśni, krwioplucie czy małopłytkowość znacząco utrudniają diagnostykę tak często spotykanej choroby. Zaburzenia funkcji tarczycy zawsze powinny być brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej chorób przebiegających z objawami miopatii, dysfunkcją nerek oraz postępującym pogorszeniem tolerancji wysiłku. Tarczyca pełni istotną rolę w ludzkim organizmie i z tego powodu należy monitorować jej funkcje podczas diagnostyki rzadkich i niespecyficznych objawów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 146-150)

Severe hypothyroidism imitating ANCA positive vasculitis - case report

Hashimoto thyroiditis is a disease which slowly leads to permanent hypothyroidism. It can be associated with various symptoms. In this case report we are presenting 31 years old black man, who suffered from hypothyroidism associated with heart failure, hemoptysis, thrombocytopenia, renal disorders and myopathy, which indicated very rare Hoffman’s syndrome. During diagnostic process, in order to find the cause of hemoptysis – HRCT was performed, which showed ground-glass opacity and no enlarged nodules. In immunology tests MPO-ANCA were present. Regarding the suspicion of
vasculitis, a bronchoscopy was performed. It revealed inflammation of bronchi mucosa. After exclusion of this disease, a TTE was performed, due to progressive intolerance of physical activity. It reveled reduced LVEF to 47%
and prominent trabeculations of left ventricle, which indicated infiltration of myocardium as an effect of a systemic disease. In order to diagnose rhabdomyolysis, thyroid tests were performed. It indicated severe hypothyroidism. A substitutional treatment of L-thyroxine was managed, after which the majority of symptoms subsided. Rare symptoms of hypothyroidism such as
muscle pseudohypertrophy, hematemesis or thrombocytopenia can complicate the diagnostic process even in such a common disease. Thyroid gland disorders should be taken into consideration in differential diagnosis of diseases associated with myopathy, renal dysfunctions and progressive intolerance to physical activity. Thyroid gland plays a very important role in human body and because of that it should be monitored in the diagnostic process of
rare and unknown symptoms.
(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 146-150)